برچسببراسیکا

ژن خودناسازگار شبدر

۱- ژن خود ناسازگاری (ژن S ) مسئول تشخیص گرده‌ی خودی از غیر خودی است. ۲- ژن S در شبدر ژنی چند آللی است. اما هر گیاه فقط دو آلل از آنها را دارد. ۳- رابطه‌ی آللهای مختلف ژن S از نوع هم توانی است. ۴- دانه های گرده: هاپلوئیدند پس فقط یک آلل S دارند. مثلا S1….. بیشتر بخوانید...