برچسباکتازیست

نکات زیست شناسی

مراحل ساخت این واکسن را ( دقیقا مطابق با آن چه در بخش های مختلف کتاب درسی آمده و البته مفهومی ..) می آورم . امیدوارم ابهام مطلب به این ترتیب رفع شود: ۱- برش : با استفاده از نوکلئاز (مثلا محدودکننده ) ژن گلیکوپروتئین سطحی پوشش غشایی ویروس هرپس (تب خال) تناسلی را از آن جدا می کنند. ۲- تولید DNA نوترکیب : ژن به دست آمده را وارد ژنوم ویروس غیربیماری زای آبله گاوی..۱ بیشتر بخوانید...