برچسبانتخاب وابسته به فراواني

انتخاب وابسته به فراواني

انتخاب وابسته به فراواني زماني رخ مي‌دهد كه در آن شانس بقاي يك ژنوتيپ، به فراواني آن در جمعيت بستگي داشته باشد. “پروانه‌هاي مقلد” مثال خوبي از اين انتخاب هستند. بعضي پروانه‌ها براي آنكه توسط پرندگان شكار نشوند، طرح و رنگ پروانه‌هاي سمي را تقليد كرده‌اند. اگر پرنده‌اي يك بار پروانه‌اي سمي را بخورد، ديگر هيچ‌گاه پروانه‌اي را كه آن طرح و رنگ را داشته باشد….. بیشتر بخوانید...