دستهژنتیک جمعیت(5)

گونه‌زايي هم ميهني

گاهي بين جمعيت‌هايي كه در يك زيستگاه زندگي مي‌كنند، جدايي توليد مثلي اتفاق مي‌افتد و درنتيجه، گونه‌ي جديدي حاصل مي‌شود. اين نوع گونه‌زايي را گونه‌زايي هم ميهني مي‌نامند. درگونه‌زايي هم ميهني، برخلاف گونه‌زايي دگر ميهني، جدايي جغرافيايي رخ نمي‌دهد. پيدايش گياهان پلي‌ پلوييدي، مثال خوبي از گونه‌زايي هم ميهني است. بیشتر بخوانید...

انتخاب وابسته به فراواني

انتخاب وابسته به فراواني زماني رخ مي‌دهد كه در آن شانس بقاي يك ژنوتيپ، به فراواني آن در جمعيت بستگي داشته باشد. “پروانه‌هاي مقلد” مثال خوبي از اين انتخاب هستند. بعضي پروانه‌ها براي آنكه توسط پرندگان شكار نشوند، طرح و رنگ پروانه‌هاي سمي را تقليد كرده‌اند. اگر پرنده‌اي يك بار پروانه‌اي سمي را بخورد، ديگر هيچ‌گاه پروانه‌اي را كه آن طرح و رنگ را داشته باشد….. بیشتر بخوانید...

ژن خودناسازگار شبدر

۱- ژن خود ناسازگاری (ژن S ) مسئول تشخیص گرده‌ی خودی از غیر خودی است. ۲- ژن S در شبدر ژنی چند آللی است. اما هر گیاه فقط دو آلل از آنها را دارد. ۳- رابطه‌ی آللهای مختلف ژن S از نوع هم توانی است. ۴- دانه های گرده: هاپلوئیدند پس فقط یک آلل S دارند. مثلا S1….. بیشتر بخوانید...

نکات کنکوری ژن خودنازگار شبدر

۱- این ژن در برخی گیاهان گلدار(نهاندانه) مانند شبدر وجود دارد. ۲- یک ژن چند آللی است ( در شبدر ۵آللی است که البته هیچ ربطی به من و شما ندارد!) یادآوری : ژن……… ———————————————————————————————————————————————————- بیشتر بخوانید...