۳۰ نکته از پروتئین سازی

 

ويژگي هاي کپک نوروسپورا :

۱-کلروپلاست وکلروفيل ندارد

۲-داراي ديواره کتيني

۳-يوکاريوت ۴-هاپلوئيد

۵-هتروتروف

[membersonly]

۶-عالي ترين جاندار از نظر بيوشيميايي

۷-قارچ آسکوميسيت (اسپور هاي آن در رديف ۸ تايي ميباشند)

نکته۱:اين کپک اصل اول و دوم مندل را نقض ميکند.

نکته ۲:در هر اسک بعد از ميوز ۴سلول به وجود مي ايد که هر کدام ۱ ميتوز انجام ميدهند .که ۸ هاگ جنسي به وجود ميايد.

نکته ۳:در سلول هاي پروکاريوتي هر ۳ نوع آر ان اي رونويسي ميشوند وتنها

وتنها يک نوع انزيم آر ان اي پلي مراز دارند.

نکته ۴:راه انداز قسمتي از دي ان اي ميباشد.

نکته۵:در يوکاريوتها هر ژن ۱ راه انداز دارد در پروکاريوتها گاهي چند ژن يک راه انداز مشترک دارند .

نکته۶:طول ام آر ان اي سنتز شده از طول ژن سازنده ان کوتاه تر است.

نکته۷:علت ايجاد ساختار پر مانند رونويسي هم زمان چندين انزيم آر ان اي پلي مراز از روي ۱ ژن است.

نکته۸:همه ي آر ان اي هاي موجود در ساختار پر مانند از ۱ نوع ميباشند.

نکته۹:ساختار پر مانند در يوکاريوتها ديده ميشود.

نکته۱۰:متنوع ترين نوع آر ان اي “ام آر ان اي “ميباشد.

نکته۱۱: ۶۱ نوع مولکول تي آر ان اي در سلول وجود دارد.

نکته۱۲: آر آر ان اي فاقد اطلاعات ژنتيکي ميباشد.

نکته۱۳:به کدون آ يو جي کدون آغاز گوييم اين کدون در ابتداي همه ي ام آر ان اي ها قرار دارد اين کدون مربوط به متيونين است پس در ابتداي همه ي رشته هاي پلي پپتيدي متيونين وجود دارد.

نکته۱۴:تنها ۸ رمز وجود دارد که داراي باز پيريميديني هستند و ۵۶ رمز وجود دارد که فقط داراي باز پورين (حداقل داراي ۱ پورين)هستند.۵۶=۸-۶۴

نکته۱۵: ۲۴ رمز وجود دارد که فاقد حدوف تکراري ميباشند.

نکته۱۶:کدون آ يو جي وقتي در اول ام ار ان اي قرار ميگيرد به عنوان کدون اغاز ميباشد اين کدون بار ها ميتواند بعد از کدون اغاز نيز تکرار شود بنابراين بين کدون اغاز و پايان ۶۱ نوع کدون ميتواند تکرار شود .

۱۷: کدون هاي پايان ۳ نوع هستند که تنها يکي در انتهاي ام آر ان اي قرار ميگيرد .

نکته۱۸: مولکول تي ار ان اي تک رشته ايي ميباشد.

نکته۱۹:تي ار ان اي به صورت برگ شبدري ميباشد (ساختار تي ار ان اي در سلول شبيه حرف ال ميباشد )

نکته۲۰:در بازو امينو اسيدي يک سمت به اندازه ۳ کدون از رشته ديگر بلند تر است اين ۳ نوکلوئتيد عبارتند از “سي سي آ ” نکته۲۱:در پروکاريوتها دي ان اي در ستوپلاسم و ار ان اي نيز در ستوپلاسم ميباشد.

نکته۲۲: در يوکاريوتها دي ان اي در هسته و جايگاه پروتئين سازي در ستوپلاسم و از طريق ريبوزوم صورت ميگيرد .

نکته۲۳:علت اصلي بيماري آلکاپتونوريا (جهش ژني) ميباشد اما اگه بپرسند علت آن چيست بايد بگوئيم نقض يا فقدان آنزيم تجزيه کننده ي هموجنتيسيک اسيد.(حواستون باشه اشتباه نکنيد)

نکته۲۴:مولکول تي ار ان اي از روي ژن تي ار ان اي واقع بر روي مولکول دي ان اي رونويسي ميشود.

نکته۲۵:تفاوت انواع تي ار ان اي در نوع آنتي کدون انهاست .

نکته۲۶:مهم ترين حلقه تي ار ان اي حلقه داراي آنتي کدون است .

نکته۲۷:شباهت ريبوزوم هاي ميتوکندري و کلروپلاست از نظر ظاهر و اندازه با پروکاريوتها يکي از دلايل درون همزيستي اين دو اندامک با باکتري ها ميباشد(ترکيبي با فصل ۳ پيش)

نکته۲۸:ريبوزوم ها از طريق زير واحد بزرگ خود به شبکه آندوپلاسمي زبرمتصل ميشوند.(ترکيبي)

نکته۲۹:هر دو بخش ريبوزوم از پروتئين و ار ان اي ساخته شده است و همچنين ريبوزوم ها درون هستک ساخته ميشوند.(ترکيبي)

نکته۳۰:ريبوزوم هاي سلول هاي پروکاريوتي ساختاري ساده تر و اندازه ايي کوچکتر دارند و به ريبوزوم هاي ميتوکندري و ستوپلاسم سلول هاي يوکاريوتي شبيه هستند اما ريبوزوم هاي موجود در ماده ي زمينه ايي ستوپلاسم سلول هاي يوکاريوتي،ريبوزوم هاي چسبيده به شبکه آندوپلاسمي زبر و غشا خارجي هسته ساختاري پيچيده تر و اندازه ايي بزرگتر از ريبوزوم هاي پروکاريوتي دارند.(ترکيبي)

[/membersonly]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *