چند تست احتمالی کنکور۹۴

پیش بینی کنکور

۱-نمی توان گفت…

۱) در مهره داران ممکن است برخی نواحی بدن سیاهرگ نداشته باشد.

۲) در ملخ اولین منافذ قلب در نزدیکی محل جذب مواد غذایی است.

۳) هر جانوری که اسید اوریک دفع می کند قطعاً ساختار هایی برای تبادل مواد بین سلول ها و خون فراهم شده است.

۴) در هیدر همانند عروس دریایی قطعاً ساده ترین نوع دستگاه گردش مواد وجود دارد.

۲-کدام گزینه صحیح است؟

۱) ماهیچه های نزدیک پیلور از لحاظ عملکرد و برخی ویژگی های ساختاری به ماهیچه های بطن چپ شباهت دارند.

۲)ممکن نیست در نواحی اطراف قلب صفحه هنسن مشاهده شود.

۳)معمولاً با افزایش غلظت یون بی کربنات نمی توان فعالیت بیشتر گره سینوسی-دهلیزی را انتظار داشت.

۴) هنگامی که تقریباً یک ماه از پارگی فولیکول گذشته است سلول های قلب جنین قدرت انقباض ذاتی دارند وجنین در این حالت ۲mm است.

۳-کدام عبارت نادرست است؟

۱) انتشار تحریکات در بطن چپ تا حدودی شبیه به انتشار حرکات دودی در لوله گوارش است.

۲)دریچه های دهلیزی بطنی همانند دریچه های کیسه های هوایی عقبی سسک پشت سیاه یک طرفه است.

۳)حاصل تقسیم برون ده قلب بر حاصل ضرب حجم ضربه ای در تعداد طپش قلب برابر ۱ دقیقه است.

۴) افزایش هورمون کورتیزول بر خلاف هورمون گاسترین با افزایش برون ده قلب همراه است.

۴-چند مورد صحیح است؟

الف) مجموع زمان دیاستول دهلیز و بطن ۴ برابر سیستول دهلیز هاست.

ب) مجموع زمان سیستول دهلیز و استراحت عمومی برابر دیاستول بطن است.

ج) مجموع زمان سیستول بطن و دیاستول عمومی برابر دیاستول دهلیز است.

د) فاصله ی صدای زیر و کوتاه قلب تا اولین صدای بعدی برابر زمان دیاستول بطن است.

۱) ۱                  ۲) ۲                        ۳) ۳                ۴)۴

****راهنمایی : منظور از این سوال نسبت زمان هاست. به طور مثال منظور از مورد “د” بررسی برابری فاصله زمانی شنیدن این دو صدا با میزان زمان دیاستول بطن است.

۵-نمی توان گفت …

۱) با افزایش NADH افزایش غلظت بی کربنات دور از انتظار نیست.

۲) تیروکسین می تواند فاصله دو کمپلکس QRS راه کاهش دهد.

۳)هورمون آلدوسترون می تواند سبب افزایش فشار بر برخی ماهیچه های صاف شود.

۴)افزایش هورمون گاسترین می تواند با کاهش برون ده قلب همراه باشد.

۶-چند مورد صحیح است؟

الف) مجموع زمان شنیدن دو صدای زیر و بم متوالی برابر دیاستول بطن است.

ب)سیستول دهلیز ها ثلث فاصله زمانی بین اول و دوم قلب است.

ج) پتانسیل موج T بیشتر از موج P است.

د) قله ی موج P بر خلاف موج T مایل به خلاف جهت محور افقی مختصات است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷-کدام عبارت نا درست است؟

۱) هورمون انسولین موجب افزایش فشار خون می شود.

۲) دومین خط دفاع غیر اختصاصی با دو مکانیسم فشار خون را کاهش می دهد.

۳) با کاهش اکسیژن ، هماتوکریت و فشار خون جهت تغییرات یکسانی دارند.

۴) سرعت خون در رگ ها ۷۰۰۰۰ برابر سرعت خون در مویرگ هاست.

۸-کدام گزینه صحیح است؟

۱) اگر جذبی در دهان صورت بگیرد ، مواد حاصل از جذب از لوله پیچ خورده نزدیک دفع می شوند.

۲) میزان ترشح هورمون آلدوسترون ارتباطی با فعالیت های جذبی روده ندارد.

۳) عدم جذب کافی چربی ها ، قطعاً با کاهش غلظت همه ویتامین های محلول در چربی در خون همراه نیست.

۳)جذب آب در روده منحصراً تابع غلظت هیچ نوع ماده ای نیست.

۹-چند مورد صحیح است؟

الف) در رشد و بلوغ هر جانوری که بین انقراض اول و دوم وارد خشکی شده است قطعاً رشد برخی اندام ها هماهنگ نیست.

ب) در همه گیاهخواران دارای لنفوسیت و پرده مننژ سه لایه دستگاه گوارش با کارایی بالا سلولز را جذب می کند.

ج) در هزارلای گاو همانند روده ملخ وبرخلاف معده انسان وهمانند روده کرم خاکی وبرخلاف چینه دان گنجشک غذا تغلیظ می شود.

د) در لوله گوارش انسان همانند انسان و برخلاف موریانه گوارش سلولز انجام نمی شود.

۱) ۱                  ۲) ۲                  ۳) ۳                         ۴) ۴

۱۰-چند مورد نادرست است؟

الف) در هیدر فقط هر سلول دارای تماس مستقیم با مواد غذایی بر خلاف سایر سلول ها با آب تبادل مواد می کند.

ب) در همه نوادگان پیشرفته نوعی تاژکدار جهت حرکت مواد غذایی یک طرفه است.

ج) هر جانوری که حلق ندارد می تواند علت ساخت ترگیبات ثانوی نظیر روغن خردل باشد.

د) تمام قسمت های لوله گوارش که متیونین ممکن است از آنها عبور کند دوکی شکل است.

۱) ۱                    ۲) ۲                         ۳) ۳                  ۴)۴

۱۱-کدام موارد نادرست اند؟

الف) انتقال برخی حرکات ماهیچه ای در لوله گوارش همانند انتشار تحریکات گره پیشاهنگ در دهلیز چپ است.

ب) تعداد ریشه های دندان ها در فک بالا کمتر از سه برابر ریشه های نیم فک پایین است.

ج) ممکن نیست در نتیجه افزایش ترشحات هیچکدام از غدد درون ریز مغزی، احتمال تکثیر استافیلوکوکوس اورئوس در برخی اعضای لوله گوارش بیشتر شود.

د)ممکن نیست درون معده و بر سطح خارجی غشای موکوزی نوعی از تنظیم بیان ژن رخ دهد.

۱) الف و ب    ۲) الف و د   ۳) ج و د      ۴) ج و ب

۱۲-نمی توان گفت …

۱) برخی از ترشحات معده ، مانند هر اندام هدف هورمون افزاینده قند خون ممکن است به خون وارد شوند.

۲) پس از ورود شیره پانکراس به دوازده، صفرا نیز اضافه شده و باعث تسهیل اثر لیپاز پانکراس می شود.

۳) مواد ترشحی کبد برخلاف اتساع لوله گوارش می توانند باعث شدت بخشی به برخی حرکات ماهیچه های روده شوند.

۴) همه آنزیم های لوله گوارش قطعاً توسط سلول هایی ترشح شده اند که از نظر وضعیت حیاتی شبیه سلول های پارانشیمی نیستند.

پاسخ نامه کلیدی :

۱- گزینه ۳

۲- گزینه ۱

۳- گزینه ۲

۴- گزینه ۴

۵- گزینه ۲

۶- گزینه ۴

۷- گزینه ۱

۸- گزینه ۳

۹- گزینه ۲

۱۰- گزینه ۳

۱۱-گزینه ۳

۱۲-گزینه ۲

۱-چند مورد از جملات زیر صحیح است ؟

الف) جدا شدن کروموزوم های همتا بوسیله ی رشته های دوک انجام میشود

ب ) بعضی از جانداران پس از میوز ۱ سیتوکینز میکنند

ج ) همواره عدد کروموزومی کلون با والد برابر است

د ) در هر مجموعه کروموزومی سلول زاینده اسپرم ملخ در متافاز ۱ ، ۴۸ رشته ی پلی نوکلوتیدی وجود دارد

و ) در هر میوز سلول جانوری سه بار تقسیم سانتریول و همانند سازی رخ میدهد

۱)صفر                  ۲) سه                    ۳) ۱                         ۴) ۲

.

پاسخ: با توجه به متن کتاب درسی کروموزوم های همتا که در مقابل هم قرار دارند و آرایش تترادی بوجود آورده اند

خود از یکدیگر جدا می شوند ( نادرستی الف)

متن کتاب : بسیاری از جانداران در مرحله ی تلوفاز ۱ تقسیم سیتوپلاسم انجام میدهند ، بنابراین بعضی از جانداران پس از تلوفاز ۱ تقسیم سیتوپلاسم یا سیتوکینز انجام می دهند درستی ب) )

زنبور ماده ی والد ۲) n و نر که حاصل بکر زایی است هاپلوعید میباشد ( نادرستی ج ملخ نر و یک مجموعه ۱۱ و یک ۱۲ کروموزومی مضاعف در متافاز ۱ خواهد داشت که به ترتیب ۴۴ و ۴۸ رشته ی پلی نوکلوتیدی دارند ( نادرستی د)

یه بار قبل میوز ۱ سانتریول تقسیم و همانند سازی در اینترفاز رخ میدهد و قبل میوز ۲ سانتریول ۲ بار تقسیم ولی همانند سازی رخ نمیدهد ( نادرستی و

گزینه ی ۳ صحیح میباشد.

كدام گزينه صحيح است؟

هورمون ترشح شده از قسمت مركزي فوق كليه—————باعث——————ميشود.

۱]برخلاف هورمون هاي قسمت قشري فوق كليه-سركوب دستكاه ايمني

۲]همانند هورمون هاي قسمت قشري فوق كليه-كاهش قند خون

۳]برخلاف برخي هورمون هاي ترشح شده از بانكراس-افزايش قند خون

۴]همانند همه ي هورمون هاي ترشح شده از بانكراس-افزايش قند خون

یک دیدگاه در “چند تست احتمالی کنکور۹۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *