نکته های کراسینگ اور(فصل ۵ زیست پیش)

mimovchanged2

کراسین اور چیست؟

کراسینگ اور پدیده ای است که سببب جدایی ژنهای پیوسته می شود

ژن های پیوسته به ژن هایی گفته می شود که روی یک کروموزوم قرار دارند همواره با هم منتقل می شوند.

در اصل کراسینگ اور یعنی تبادل قطعه ا ی بین دو کروماتید غیر خواهری از یک جفت کروموزوم همولوگ .

کراسینگ اور درهنگام تقسیم میوز درمرحله پروفاز یک یعنی وقتی تتراد تشکیل شده است اتفاق می افتد.

در رابطه با دو ژن پیوسته است و الل های هر دو ژن بر روی یک کروموزوم قرار دارند.
 [membersonly]
به شرطی می تواند باعث نوترکیبی شود که آلل ها ی هر دو ژن حالت هتروزیگوس (نا خالص) داشته باشند.
در حالت رخ دادن کراسینگ آور ، برای محاسبه ی تنوع گامتی . ژن های پیوسته را به صورت ژن های ناپیوسته در نظر می گیریم.
منجر به نوترکیبی می شود و زیر مجموعه ی نوترکیبی محسوب می شود.
هر گاه در صد در صد تتراد کراسینگ اوور رخ دهد ۵۰ درصد گامتها نوترکیب می شود
در هر حال احتمال تشکیل گامتهای نوترکیب نصف فراوانی وقوع کراسینگ اوور است

سوال: فردی با ژنوتیپ AB//abبا احتمال ۴۰% وقوع کراسینگ اور با چه احتمالی گامت Ab تولید میکند؟

احتمال تشکیل گامت Ab بیست و پنج درصد است حال که احتمال کراسینگ اور ۴۰% است پس ۲۵% ضربدر ۴۰% برابر با ۱۰% است.
سوالفردی با ژنوتیپ AB//abبا احتمال ۸۰ % وقوع کراسینگ اور با چه احتمالی گامت AB تولید میکند؟
این گامت هم با کراسینگ اوور و هم بدون کراسینگ اوور تولید می شود. با کراسینگ اوور با احتمال ۲۰ درصد ( ۸۰% ضربدر ۲۵% )و بدون کراسینگ اوور با احتمال ۱۰ درصد ( ۲۰% ضربدر ۵۰% )تولید می شود. پس جواب ۳۰ درصداست.
[/membersonly]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *