نکته های مفهومی پروتین سازی (فصل اول زیست پیش)

proteinsentes1

نکته های پروتئین سازی

–    اگر گفته شود ارائه ي نظريه ي يك ژن-يك آنزيم توسط گرو انجام گرفت نادرست است چون گرو تنها اين نظريه را پي ريزي كرد و رسيدن به اين نظريه توسط بيدل و تيتوم صورت گرفت . ( فصل ۱ پيش )

    محيط كشت حداقل شامل مخلوطي رقيق از مواد مورد نياز نوروسپورا مي باشد . ( فصل ۱ پيش )

    نوروسپوراكراسا از دسته ي آسكوميست هاست و هاگ هاي جنسي خود را مستقيما از طريق ميتوز بوجود مي آورد

( تركيبي فصل ۱۱ پيش )

    ارنيتين و سيترولين ، برخلاف آرژينين آمينو اسيد نيستند . پيش ماده ي آمينو اسيد مي باشند ( فصل ۱ پيش )

( آزمونهاي كانون ۹۳ )

    اگر گفته شود تمام هاگ هاي جهش يافته با افزودن آرژينين رشد مي كنند نادرست است . چون تنهاي جهش يافته هايي با افزودن آرژينين رشد مي كنند كه در مسير سنتز آرژينين دچار مشكل شده باشند . ( آزمونهاي كانون ۹۳ )

    پادتن ها نمونه اي از نقض كنندگان نظريه ي يك ژن – يك پروتئين مي باشند چون متشكل از چند رشته ي پلي پپتيدي هستند ( تركيبي فصل ۲ دوم )

[membersonly]

–    در يك ژن با ساختار پرمانند ، قسمتي كه داراي زوائد ( مولكول حاصل رونويسي ) طولاني تري است ، به انتهاي ژن  نزديكتر مي باشد .( فصل ۱ پيش )

–  نيرنبرگ شيره ي سيتوپلاسم را از سلول خارج كرد نه هسته .

( فصل ۱ پيش ) ( آزمونهاي كانون ۹۳ )

    اگر گفته شود هر نوكلئيك اسيد داراي پيوند هيدروژني ، DNA مي باشد ، نادرست است چون در tRNA نيز پيوند هيدروژني وجود دارد يا به عبارتي جمله ي زير نادرست است :

هيچ يك از RNA ها پيوند هيدروژني ندارند.

( تركيبي فصل ۵ سوم )

    آمينواسيدها مي توانندتوسط بيش از يك نوع tRNA حمل شوند اما tRNA نمي تواند بيش از يك آمينواسيد به ريبوزوم حمل كند ( فصل ۱ پيش )

    تمامي كدون ها به جايگاه P مي روند به جز كدون پايان.

    تمامي كدون ها به جايگاه A مي روند به جز كدون آغاز .

    تمامي رمزهاي آمينواسيدها به جايگاه P مي روند .

    تمامي رمزهاي آمينواسيدها به جايگاه A مي روند به جز رمز آغاز.

    تمامي tRNA ها وارد جايگاه P مي شوند در حاليكه tRNA آغاز به جايگاه A نمي رود .

    كدون پايان و عامل پايان ترجمه كه نوعي پروتئين است وارد جايگاه P نمي شوند.

    تمامي پيوندهاي هيدروژني طي فرآيند ترجمه درون جايگاه A تشكيل مي شوند به جز ۷ پيوند .

    تمامي پيوندهاي هيدروژني طي فرآيند ترجمه در جايگاه P هيدروليز مي شوند .

    طي فرآيند ترجمه ايجاد پيوند پپتيدي در جايگاه  Aانجام مي شود.

    اگر گفته شود طي فرآيند ترجمه تنها يك كدون براي متيونين وجود دارد نادرست است چون ممكن است در يك رشته ي پلي پپتيدي بيش از يك آمينواسيد متيونين وجود داشته باشد . ( فصل ۱ پيش )

    كوتاه شدن RNA اوليه در سلولهاي يوكاريوتي تنها مختص mRNA نمي باشد . اغلب RNA هاي يوكاريوتي كوتاه ميشوند . (فصل ۱ پيش )

    محل توليد RNA اوليه و نيز كوتاه شدن آن يكسان و درون هسته مي باشد ( فصل ۱ پيش )

    اگر گفته شود در فرآيند كوتاه شدن اينترون حذف مي شود نادرست است . اينترون بخشي از DNA مي باشد و قابل حذف نيست ، آنچه كه حذف مي شود رونوشت اينترون است. ( فصل ۱ پيش )

    دقت داشته باشيد اينترون از جنس دئوكسي ريبوز و رونوشت اينترون از جنس ريبوز است . ( فصل ۱ پيش )

    به ازاي حذف هر رونوشت اينترون ۲ پيوند فسفودي استر حذف و به ازاي اتصال ۲ رونوشت اگزون به هم ۱ پيوند فسفو دي استر تشكيل مي شود. ( فصل ۱ پيش )

    به ازاي توليد يك رشته ي پلي پپتيدي :

تعداد حركات ريبوزوم برابر است با تعدادپيوندهاي پپتيدي برابر است با يكي كمتر از تعداد آمينواسيدها برابر است با دوتا كمتر از تعداد رمزها ( فصل ۱ پيش )

    كراتين تنها يكي از پروتئين هاي موست و در سلولهاي خاصي بيان مي شود . كراتين يكي از پروتئين هاي ساختاري است . ( تركيبي فصل ۱ دوم )

–  ژن مربوط به كراتين در تمامي سلولهاي داراي DNA وجود دارد اما بيان شدن آن تنها در سلول هاي خاصي صورت مي گيرد . ( فصل ۱ پيش )

    عمل رونويسي هم براي اينترون و هم اگزون انجام مي شود اما تنها اگزون است كه رونوشت آن ترجمه مي شود. ( فصل ۱ پيش )

    كدون هاي پايان هيچ tRNA براي جفت شدن ندارند پس تعداد رمزها ۶۴ و تعداد tRNA ها ۶۱ عدد مي باشد . ( فصل ۱ پيش )

[/membersonly]

2 دیدگاه در “نکته های مفهومی پروتین سازی (فصل اول زیست پیش)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *