نکته‌های استنباطی پروتئین‌سازی

–    اگر گفته شود ارائه ي نظريه ي يك ژن-يك آنزيم توسط گرو انجام گرفت نادرست است چون گرو تنها اين نظريه را پي ريزي كرد و رسيدن به اين نظريه توسط بيدل و تيتوم صورت گرفت . ( فصل ۱ پيش )

 

–    محيط كشت حداقل شامل مخلوطي رقيق از مواد مورد نياز نوروسپورا مي باشد . ( فصل ۱ پيش )

 

[membersonly]

–    نوروسپوراكراسا از دسته ي آسكوميست هاست و هاگ هاي جنسي خود را مستقيما از طريق ميتوز بوجود مي آورد

( تركيبي فصل ۱۱ پيش )

 

–    ارنيتين و سيترولين ، برخلاف آرژينين آمينو اسيد نيستند . پيش ماده ي آمينو اسيد مي باشند ( فصل ۱ پيش )

( آزمونهاي كانون ۹۳ )

 

–    اگر گفته شود تمام هاگ هاي جهش يافته با افزودن آرژينين رشد مي كنند نادرست است . چون تنهاي جهش يافته هايي با افزودن آرژينين رشد مي كنند كه در مسير سنتز آرژينين دچار مشكل شده باشند . ( آزمونهاي كانون ۹۳ )

 

–    پادتن ها نمونه اي از نقض كنندگان نظريه ي يك ژن – يك پروتئين مي باشند چون متشكل از چند رشته ي پلي پپتيدي هستند ( تركيبي فصل ۲ دوم )

بقیه در ادامه مطلب

–    در يك ژن با ساختار پرمانند ، قسمتي كه داراي زوائد ( مولكول حاصل رونويسي ) طولاني تري است ، به انتهاي ژن  نزديكتر مي باشد .( فصل ۱ پيش )

 

–  نيرنبرگ شيره ي سيتوپلاسم را از سلول خارج كرد نه هسته .

( فصل ۱ پيش ) ( آزمونهاي كانون ۹۳ )

 

–    اگر گفته شود هر نوكلئيك اسيد داراي پيوند هيدروژني ، DNA مي باشد ، نادرست است چون در tRNA نيز پيوند هيدروژني وجود دارد يا به عبارتي جمله ي زير نادرست است :

هيچ يك از RNA ها پيوند هيدروژني ندارند.

( تركيبي فصل ۵ سوم )

 

–    آمينواسيدها مي توانندتوسط بيش از يك نوع tRNA حمل شوند اما tRNA نمي تواند بيش از يك آمينواسيد به ريبوزوم حمل كند ( فصل ۱ پيش )

 

 

–    تمامي كدون ها به جايگاه P مي روند به جز كدون پايان.

 

–    تمامي كدون ها به جايگاه A مي روند به جز كدون آغاز .

 

–    تمامي رمزهاي آمينواسيدها به جايگاه P مي روند .

 

–    تمامي رمزهاي آمينواسيدها به جايگاه A مي روند به جز رمز آغاز.

 

–    تمامي tRNA ها وارد جايگاه P مي شوند در حاليكه tRNA آغاز به جايگاه A نمي رود .

 

–    كدون پايان و عامل پايان ترجمه كه نوعي پروتئين است وارد جايگاه P نمي شوند.

 

–    تمامي پيوندهاي هيدروژني طي فرآيند ترجمه درون جايگاه A تشكيل مي شوند به جز ۷ پيوند .

 

–    تمامي پيوندهاي هيدروژني طي فرآيند ترجمه در جايگاه P هيدروليز مي شوند .

 

–    طي فرآيند ترجمه ايجاد پيوند پپتيدي در جايگاه  Aانجام مي شود.

 

–    اگر گفته شود طي فرآيند ترجمه تنها يك كدون براي متيونين وجود دارد نادرست است چون ممكن است در يك رشته ي پلي پپتيدي بيش از يك آمينواسيد متيونين وجود داشته باشد . ( فصل ۱ پيش )

 

–    كوتاه شدن RNA اوليه در سلولهاي يوكاريوتي تنها مختص mRNA نمي باشد . اغلب RNA هاي يوكاريوتي كوتاه ميشوند . (فصل ۱ پيش )

 

–    محل توليد RNA اوليه و نيز كوتاه شدن آن يكسان و درون هسته مي باشد ( فصل ۱ پيش )

 

–    اگر گفته شود در فرآيند كوتاه شدن اينترون حذف مي شود نادرست است . اينترون بخشي از DNA مي باشد و قابل حذف نيست ، آنچه كه حذف مي شود رونوشت اينترون است. ( فصل ۱ پيش )

 

–    دقت داشته باشيد اينترون از جنس دئوكسي ريبوز و رونوشت اينترون از جنس ريبوز است . ( فصل ۱ پيش )

 

–    به ازاي حذف هر رونوشت اينترون ۲ پيوند فسفودي استر حذف و به ازاي اتصال ۲ رونوشت اگزون به هم ۱ پيوند فسفو دي استر تشكيل مي شود. ( فصل ۱ پيش )

 

–    به ازاي توليد يك رشته ي پلي پپتيدي :

 

تعداد حركات ريبوزوم برابر است با تعدادپيوندهاي پپتيدي برابر است با يكي كمتر از تعداد آمينواسيدها برابر است با دوتا كمتر از تعداد رمزها ( فصل ۱ پيش )

 

–    كراتين تنها يكي از پروتئين هاي موست و در سلولهاي خاصي بيان مي شود . كراتين يكي از پروتئين هاي ساختاري است . ( تركيبي فصل ۱ دوم )

 

–  ژن مربوط به كراتين در تمامي سلولهاي داراي DNA وجود دارد اما بيان شدن آن تنها در سلول هاي خاصي صورت مي گيرد . ( فصل ۱ پيش )

 

–    عمل رونويسي هم براي اينترون و هم اگزون انجام مي شود اما تنها اگزون است كه رونوشت آن ترجمه مي شود. ( فصل ۱ پيش )

 

–    كدون هاي پايان هيچ tRNA براي جفت شدن ندارند پس تعداد رمزها ۶۴ و تعداد tRNA ها ۶۱ عدد مي باشد . ( فصل ۱ پيش )

[/membersonly]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *