نکات کنکوری ژن خودنازگار شبدر

۱- این ژن در برخی گیاهان گلدار(نهاندانه) مانند شبدر وجود دارد.

۲- یک ژن چند آللی است ( در شبدر ۵آللی است که البته هیچ ربطی به من و شما ندارد!)

یادآوری : ژن گروه خونی اصلی (A/B/O) در انسان هم یک ژن چند آللی( ۳ آللی ) است.

۳- عامل آمیزش ناهمسان پسندانه است./ پس یکی از علل لقاح غیر تصادفی است / یکی از علل به هم خوردن تعادل است

نتیجه بسیار مهم : جمعیت شبدرها به خاطر وجود ژن خودناسازگار هیچ گاه از قوانین تعادل هاردی- واینبرگ پیروی نمی‌کند و نمی توان از فرمول های تعادل جمعیت برای شبدر ها استفاده کرد.

۴- تمام زیگوت های شبدر از نظر ژن خودناسازگار ، حتما هتروزیگوت هستند، می توان گفت ، تمام سلول های دوره اسپوروفیتی حاصل از تولید مثل جنسی در گیاه شبدر، ناخالص هستند.

۵- اگر انواع آلل ژن خود ناسازگار را n فرض کنیم، انواع ژنوتیپ هاپلوئید که در دوره گامتوفیتی دیده می شود از رابطه زیر به دست می آید:

n

یاد آوری : در دوره گامتوفیتی ، همه اجزا هاپلویئد هستند که شامل موارد زیر است :

=============================================

هاگ

گامتوفیت نر ( دانه گرده رسیده ) و اجزاء آن ( هسته رویشی و زایشی )

گامتوفیت ماده ( کیسه رویانی ) و اجزاء آن ( مثل تخمزا و سلول دو هسته ای )

گامت نر ( آنتروزوئید ) و گامت ماده ( تخمزا )

که همگی می توانند از نظر ژن خودناسازگار دارای n نوت ژنوتیپ در جمعیت گونه خود باشند.

۶- اگر انواع آلل ژن خودناسازگار را n فرض کنیم ، انواع ژنوتیپ دیپلوئید که در دوره اسپوروفتیتی دیده می شود در جمعیت گیاهان از رابطه زیر به دست می‌آید :

n(n-1)/2

یادآوری : در دوره اسپورفیتی همه اجزاء ، دیپلوئید هستند که شامل موارد زیر است :

================================================

زیگوت (تخم /پوسته تخم )

گیاهک( رویان ) و اجزاء آن ( مثل لپه ها ، ریشه چه، ساقه چه ، جوانه اولیه و …)

بخش های رویای گیاه ( ریشه / ساقه / برگ ) ( بافت های زنده مثل مریستم/ پارانشیم/ کلانشیم/ اپیدرم / آنددرم / درم ) ( سلول همراه/ و غیره )

بسیاری از بخش های زایای گیاه یعنی گل ( تخمدان/کلاله/ خامه / پرچم/ و …)

۷- اگر انواع ژن خودناسازگار را n فرض کنیم، انواع ژنوتیپ تخم ضمیمه ( و آلبومن ) در جمعیت شبدر ها از رابطه زیر بدست می آید :

n(n-1)1

تذکر: هر کدام از فرمول های بالا برای خود دارای اثبات است که البته در این مقال ! نمی گنجد ! اثبات آن ها را به هوش سرشار شما خوانندگان گرامی واگذار می کنیم .

۸- این برچه ( کلاله/ خامه/ تخمدان ۲n ) است که تعیین می کند دانه گرده ای که روی کلاله نشسته، لوله گرده تشکیل بدهد و لقاح بکند یا خیر،

۹- اگر الل دانه گرده ، شبیه یکی از دو آلل کلاله ( یا کلا گیاه ماده) باشد، لوله گرده تشکیل نمی شود( یعنی شرایط برای رویش سلول رویشی و تولید لوله گرده در داخل خامه مهیا نیست و آنتروزویئد هم تشکیل نمی گردد)

۱۰- اگر آلل ژن خود ناسازگار دانه گرده، شبیه هیچ یک از دو آلل گیاه ماده نباشد، شرایط برای تولید لوله گرده توسط سلول رویشی ، و ایجاد آنتروزوئید توسط هسته زایشی مهیا است و دو نوع زیگوت اصلی ممکن است تولید شود که احتمال هر کدام ۵۰ درصد است .

۱۱- چون گیاه ماده، ژنوتیپ مانند خود را قبول نمی کند، امکان ندارد هیچ کدام از زاده های نسل بعد ( حاصل رشد زیگوت ها) ژنوتیپی شبیه مادر داشته باشند ولی ممکن است ژنوتپی شبیه گیاه پدر !! داشته باشند.

۱۲- برای پیدا کردن ژنوتیپ آلبومن کافیست که در ژنوتیپ تخم اصلی ، آلل مربوط به گیاه ماده را دوبرابر کنیم،

۱۳- دقت کنید که تا کنون تست شجره نامه و صفات پیوسته با ژن خودناسازگار طرح نشده و موضوع بکری می باشند !

سایر نکات مربوط به ژن خودناسازگار را باید در تست های مربوطه که در پست های آینده در سایت قرار می گیرند بررسی کنیم !

۱۴-نکته خارج از کتاب اول : با این که به دلیل وجودژن خودناسازگار ، به نظر می رسد نباید در جمعیت شبدرها افراد هموزیگوت از نظر این ژن وجود داشته باشند، ولی بررسی ها نشان داده که وجود دارند! و البته نه از راه تولید مثل زایش ( جنسی ) بلکه از راه تولید مثل رویشی ( غیر جنسی ) تکثیر می شوند. این نکته هم مثل سایر نکات خارج از کتاب ، فعلا نه به من مربوط است و نه به شما!!

۱۵- نکته خارج از کتاب دوم : شبدر از گیاهان تیره نخود( پروانه واران ) است و گل کامل دارد. یعنی هم اندام جنسی نر ( پرچم ) و هم ماده (برچه ها) روی آن هستند ولی توانایی خودلقاحی را به دلیل وجود ژن خودناسازگار ندارد!

2 دیدگاه در “نکات کنکوری ژن خودنازگار شبدر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *