نکات کنکوری تکنولوژی ژنتیک

۱- اولین جاندار دست کاری شده = قور باغه
اولین جاندار دست ورزی شده = ECOLI که میتوان اپران در آن مشاهده کرد.
اولین مولکولی که به روش مهندس ژنتیک ساخته شد rRNA
۲- در DNA حلقوی که دارای n جایگاه آنزیم محدود کننده است ، در اثر برش n قسمت ایجاد و ۲n انتها چسپنده تولید میکند، اما در DNA خطی که دارای n جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده است، در اثر برش n+1 قسمت ایجاد می شود ولی باز هم ۲n انتهای چسپنده ایجاد می شود. (نه ۲n+2)
۳- برای شکستن پیوند هیدروژنی آب مصرف نمی شود.
۴- آنتی بیوتک ها روی ویروس ها بی اثر است. ( باکتریوفاژ، HIV، هرپس و …)
۵- این جمله که با مهندی ژنتیک می توان یا تولید داروهایی بسیاری از بیماری های ویروسی را درمان کرد، نادرست است چون بسیاری از بیماری های ویروسی مانند آبله و فلج اطفال با داروهای موجود درمان نمیشوند.
۶- میتوان ژن را بدون استفاده از وکتورها به برخی سلول ها وارد کرد. مثل تفنگ ژنی در گندم.
۷- در ژن درمانی ژن معیوب از سلول خارج نمیشود بلکه فقط یه نسخه سالم درون آن قرار میدهند و کاری به ژن معیوب ندارند.
۸- درسته که همه آنزیم های محدودکننده نمیتونن انتهای چسپنده ایجاد کنند (بلکه بیشتر اونها ایجاد میکنند) ، اما برای ساختن DNA نوترکیب قطعا از محدود کننده هایی استفاده میشود که انتهای چسپنده ایجاد کند.
۹- در سه جا تشکیل پیوند فسفدی استر مشاهده می شود، در اتصال نوکلئوتیدهای بین ژن مورد نظر و وکتور و کلون کردن و غربال کردن که ترتیب توسطDNA لیگاز، DNA پلی مراز و RNA پلی مراز ایجاد می شوند، پس در ایجاد پیوند فسفدی استر این سه آنزیم نقش دارند نه فقط یکی از آن ها.
۱۰- در سه جا شکستن پیوند فسفدی استر مشاهده میشود، در برش ژن به وسیله محدود کننده، در کلون کردن در اثر فعالیت ویرایش DNA پلیمراز و در غربال کردن هنگاهی که عامل پایان ترجمه درون ریبوزوم می نشیند و پیوند فسفدی استر بین پلی پپتید و tRNA شکسته میشود.
۱۱- آنزیم های محدود کننده آنزیم های باکتریایی هستند ، پس به وسیله اپران تنظیم میشوند و در ساخت آن عوامل رونویسی و راه انداز دخالت ندارند.
۱۲- هنگاه استخراج ژن به وسیله الکتروفورز حداقل دو نوار دیده میشود.
۱۳- سنگین ترین مولکول جابه جایی جا به جایی کمتری نسبت به بقیه دارد و نزدیکترین مولکول به قطب منفی و دورترین نسبت به قطب مثبت می باشد، سبکترین مولکول بیشترین جا به جایی را دارد پس نزیک ترین مولکول به قطب مثبت و دورترین مولکول نسبت به قطب منفی می باشد.
۱۴- دقت کنین در الکتروفورز اندازه بار مطرح و مورد نظر نیست بلکه اندازه ( بزرگی یا کوچیکیه ) مولکول است که مطرح است.
۱۵- هموفیلی یک بیماری ژنتیکی میباشد و در صورتی که در اثر عوامل محیطی به وجود نیامده باشد، این بیماری غیر اکتسابی است، پس میتواند هم اکتسابی هم غیر اکتسابی باشد.
۱۶- تعداد کمی از باکتری ها DNA نوترکیب را جذب میکنند. دقت کنین این به خاطر این نیست که بقیه توانایی جذب ندارند بلکه به خاطر اینه که تعداد DNA نوترکیب کم هستش. ( مثل اینه که ۵ تا سیب رو بین ۳۰ تا آدم بندازی، خب معلومه تعداد کمیشون میتونن سیب رو بگیرن و سیب داشته باشند)
۱۷- ژم عامل گال در پلازمید Ti وجود دارد نه در ژنوم گیاهان و نه در کروموزوم اصلی باکتری، پس ربطی به ناحیه نوکلئوتیدی هم ندارد.
۱۸- ژن ایجاد کننده عامل گال توسط RNA پلی مراز II رونویسی شود. ( در گیاه)
۱۹- دقت شود اون جایی که گفته میتوان این ژن را با یک تفنگ ژنی، منظور از ژن ، ژن عامل گال یا پلازمید دارای ژن گال نیستا، بلکه اون ژن مورد نظریه که میخوان نسخه های زیادی رو ازش کپی کنن.
۲۰- هرچه جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده روی مولکول DNA بیشتر باشد قطعات ایجاد شده بیشتر و طول کمتری دارند.(البته نباید DNA تغییر کند و فقط در مورد یک DNA ثابت درست است)
۲۱- درالکتروفورز یک مولکول DNA حلقوی با n جایگاه تشخیص n قطعه ایجاد میشود. درصورت هم اندازه بودن قطعه ها یک نوار و درصورت هم اندازه نبودن قطعات n نوار ایجاد میگردد در ودر مورد خطی هم خودتون بگین همش که نباید من بگم
۲۲- درتولید واکسن هرپس رونویسی و ترجمه در آبله گاوی هرپس تناسلی (چون هردو ویروس هستند) توسط RNA پلیمرازII و ریبوزوم یوکاریوتی انجام میشه چون میزبان هردو یوکاریوتی است.
۲۳- پلازمید Ti تنها پلازمیدی است که باید برای آنزیم محدود کننده مورد نظر دو جایگاه تشخیص داشته باشد ولی میتونه برای یه آنزیم محدود کننده نامربوط یک جایگاه داسته باشه، پس به کلمه مورد نظر دقت کنین.
۲۴- دالی اولین جانور کلون شده توسط مهندسی ژنتیک نبود بلکه اولین جانور کلون شده توسط سلول های تمایز یافته است.
۲۵- آنتی ژن بیماری زا آنتی ژنی است که خودش باعث بیماری میگردد.آنتی ژن عامل بیماری زا در عامل غیر بیماری زا وجود دارد باعث تحریک سیستم ایمنی شده بدون اینکه بیماری ایجاد کند.
۲۶- دقت کنین کل ژنوم دالی دقیقا شبیه ژنوم آن گوسفندی که سلول تمایز یافته ازش گرفتیم نیست، چون اون سلولی که هسته نداشت بالاخره چندتا میتوکندری که داشته درسته؟ پس برخی از ژنوم این دالی جان شبیه ژنوم اون گوسفندین که سلول بدن هسته ازش گرفته شده.
۲۷- سلولای غده های پستانی خارج شده اول در محیط کشت ویژه ای قرار میدن که چرخه سلولیش متوقف بشه و هی پشت سر هم تقسیم نشه و مثل بچه آدم بشینه سر جاش تا روش آزمایش بشه. اما چرا سلول تخمک رو توی این محیط قرار ندادن؟ خب عزیز من چون هسته نداره دیگه چرا به خودمون زحمت بدیم.
احسان تمیز
@konkucode

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *