نکات کنکوری تولیدمثل در جانوران

۳۲ نکته درس ۱۱ سوم:
۱- بسیاری از بی مهرگان آبزی، ماهی ها، دوزیستان لقاح خارجی دارند. این بسیاری هم برای بی مهرگان آبزی و هم برای ماهی ها و هم دوزیستان هستش.
۲- سخت پوستان دریایی مانند کشتی چسپ،خرچنگ نعل اسبی،خرچنگ دراز و دافنی اگر چه بی مهره آبزی هستند ولی لقاح داخلی دارند و یک نوع کوسه ماهی اگر چه ماهی است ولی لقاح داخلی دارد و بچه زا نیز می باشد.
۳- اولین مهره دارانی که در خشکی تخم گذاشتند، خزندگان بودند.
۴- اولین تولید مثل جنسی در آغازیان دیده شد.
۵- اغلب گامت ها از تقسیم میوز به وجود می آیند. جاندارانی که چرخه ی زندگی آنها از نوع تناوب نسل هستش (گیاهان،کاهوی دریایی،جلبک قرمز و قهوه ای) و کلامید.م.ناس گامت خود را از طریق میتوز به وجود میارن
۶- جانوران تخم زا، رحم و واژن ندارند مانند پرندگان و خزندگان و پلاتی پوس حشرات و… و جنین در دوران رشد هیچ رابطه ی تغذیه ای با مادر ندارد و لقاح در بین این جانوران ممکن است دارخلی و ممکن است خارجی باشد.
۷- لقاح داخلی در موجودات خشک زی مانند کرم خاکی،حشرات،خزندگان،پرندگان و پستانداران و برخی جانوران آبزی دیده می شود.

۸- در جانورانی که لقاح داخلی دارند نسبت به بقیه جانداران انرژِ بیشتری رو صرف تولیدمثل می کنند.
۹- در تولید مثل جنسی ممکن است زاده ها شایستگی تکاملی بیستری و ممکن است شایستگی تکاملی کم تری نسبت به والدین خود داشته باشند.
۱۰- پلاتی پوس مانند پرندگان و برخلاف خزندگان روی تخم های خود می نشینند تا مراحل نمو جنینی کامل شود.
۱۱- در همه ی جانوران تغذیه جنین تا چند روز پس از تشکیل تخم، بر عهده ی اندوخته غذایی تخمک است، حالا مکنه در برخی جنین تا آخر از اندوخته تخم استفاده کنه (جانوران تخم گذار) یا هم ممکنه تغزیه جنین با جفت باشه (چانوران جفت دار) یا هم ممکنه به طور نارس به دنیا بیاد و از شیر مادر تغذیه کنه (جانوران زنده زا)
۱۲- جانوران زنده زا لوله تخم بر ندارند ولی واژن و رحم ابتدایی دارند و جفت و کوریون و آمنیون ندارند.
۱۳-الزاما دستگاه تولید مثل جنسی کاملتر منجر به تولید مثل موفق تر و بیشتر نمیشود.

۱۴- وظایف دستگاه تولید مثل مرد:
الف) تولید گامت های هاپلوئید (اسپرم): بیضه ها و لوله های اسپرم ساز
ب) ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم ها: بیضه ها و اپی دیدیم
ج) انتقال اسپرم ها به خارج از بدن: مجرای اسپرم بر، میزراه و ماهیچه های صاف
د) تولید هورمون های جنسی مردانه: بیضه ها و سلول های بینابینی لوله های اسپرم ساز
۱۵- آنزیم های موجود در سر اسپرم حاصل فعالیت و همکاری شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلژِ است.
۱۶- قسمت های میانی اسپرم ها میتوکندری های زیادی دارد که ار مواد قندی موجود در مایع جنسی مردانه استفاده و انرژی لازم برای حرکت اسپرم را فراهم میکنند و این انرژِ در ماتریکس میتوکندری ساخته می شود.
۱۷- پوششی از جنس غشا تاژک اسپرم را همانند تاژک سلول های جانوری می پوشاند.
۱۸- همه ی سلول های دیواره داخلی (نه خارجی) لوله های اسپرم ساز تقسیم میتوز میکنند و اسپرماتوسیت اولیه را تولید میکنند اما بعضی از این اسپرماتوسیت های اولیه تقسیم میوز میکنند.
۱۹- اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید و ۲ کروموزومی، اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید و دو کروموزومی هستند و اسپرماتید ها و اسپرمها هاپلوئید و تک کروماتیدی هستند.

۲۰- سلول های بینابینی لوله های اسپرم ساز درون ریز هستند و ترشحات خود را به خون میریزند.
۲۱- سلول های اسپرم ساز در روی غشای خود دارای گیرنده برای FSH دارند ولی گیرنده تستوسترون درون سلول قرار دارد چون استروئیدی میباشد و این هورمون توسط شبکه آندوپلاسمی صاف سلول های بینابینی ساخته میشوند.
۲۲- انزال و خروج اسپرم از بدن، محرک ترشح هورمون آزادکننده از هیپوتالاموس است. هورمون آزاد کننده بر هیپوفیز پیشین اثر میگذارد و محرک ترشح LH و FSH است.LH و FSH محرک ترشح توستسترون و اسپرم زایی هستند. افزایش مقدار توسترون اثر مهاری روی هیپوتالاموس دارد و باعث ترشح هورمون مهاکننده می گردد. هورمون مهارکننده مقدار ترشح LH و FSH را کاهش میدهد. اثر تستوسترون بر هورمون های LH و FSH به صورت خود تنظیمی منفی است.
۲۳- مجاری اسپرم بر از بالای مثانه عبور میکند و در پشت مثانه (که جلو راست روده قرار دارد) وارد پروستات می شود. (راست روده قسمت انتهایی روده بزرگ می باشد)
۲۴- مراقب باشین پروستات یک عدد هستش و در آزمون بگن غدد پروستات نادرسته.
۲۵- ترشحات غدد وزیکول سمینال وارد غده پروستات میشود اما وارد غدد پیازی میزراهی نمیشوند.
۲۶- رها شدن اووسیت ثانویه را تخمک گذاری می نامند . (نه اوسیت اولیه)

۲۷- ما در لوله فالوپ دختر بالغ حداقل ۱ گویچه قطبی (که حاصل تقسیم میوز ۱ و حداکثر ۳ قویچه قطبی میبینیم البته در صورت لقاح و اگه لقاح حاصل نشه حداکثر ۲ گویچه قطبی دیده میشه و اگه توی سوال حرفی از لقاح نزد ما فرض میکنیم لقاح صورت گرفته و حداکثر ۳ گویچه در نظر میگیریم.
۲۸- از روز اول تا قبل روز ۱۱ چرخه جنسی استروژن با FSH و LH خودتنظیمی منفی داره ولی در روز ۱۱ با LH خود تنظیمیش از نوع مثبت هستش ولی با FSH کماکان منفیه. در روز ۱۲ خود تنظیمی استروژن با FSH و LH از نوع مثبت هستش و همگی در حال افزایشن تا روز ۱۳ که به حداکثر میزان خودشون میرسن حتی پروژسترون هم کمی افزایش پیدا میکنه و حداکثر میزان LH باعث پاره شدن فولیکول میشه.
۲۹- از روز ۱۳ تا حدود روز ۲۴ یا ۲۵، LH و FSH در حال کاهش هستند.
۳۰- پروژسترون اول در روز ۱۳ کمی افزایش پیدا میکنه دوباره ثابت میشه تا روز ۱۵ و استروژن هم از روز ۱۳ به دلیل پاره شدن فولیکول کاهش پیدا میکنه تا روز ۱۵، ولی از روز ۱۵ به دلیل این که جسم زرد هم استروژن و هم پروژسترون تولید میکنه میزان هر ۲تای اونها افزایش پیدا میکنه و خودتنظیمی اون هت با LH و FSH منفی میشه، نتیجه این که استروژن و پروژسترون تا روز ۲۴ یا ۲۵ میزانشون افزایش پیدا میکنه و LH و FSH تا اون روز کاهش پیدا میکنه.
۳۱- در روز ۲۴ پروژسترون به حداکثر میزان خودش میرسه در اون روز جسم زرد نیز به حداکثر اندازه خودش میرسه و ار اون جایی که لقاح صورت نمیگیره جسم زرد کم کم تحلیل میره و میزان استروژن کم شروع به کم شدن میکنه ولی استروژن هنوز در حال افزایشه. در روز ۲۵ به دلیل تحلیل بیشتر جسم زرد استروژن هم شروع به کم شدن میکنه و از اونجایی که با LH و FSH خود تنظیمی منفی دارن، با کم شدن استروژن ، LH و FSH شروع به افزایش یافتن میکنند و دیواره رحم که از روز ۵ تا ۲۵ افزایش پیدا میکرده از روز ۲۵ به بعد ضخامتش به دنبال کم شدن استروژن و پروژسترون کم میشه.
۳۱- حد اکثر تفاوت بین LH و FSH در روز ۱۳ هستش که در اون روز تفاوت استروژن و پروژسترون هم به حداکثر خودش رسیده.
۳۲- در ۲ تا میزان استروژن و پروژسترون خون یکسان هستش، یکی در حدود روز ۱۸ و یکی در حدود روز ۲۵ که هم زمان با اون LH و FSH شروع به افزایش یافتن میکنن.
احسان تمیز
@konkurcode

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *