نکات مهم پویایی جمعیت

۱)      در جمعيت‌هاي كوچك:

احتمال آميزش بين خويشاوندان بيشتر است.

تنوع ژني كمتر است.

همانندي ژني بيشتر است.

تعداد افراد خالص در جمعيت به مرور بيشتر مي‌شود.

صفات ناسازگار در محيط به صورت خالص مغلوب در افراد ظاهر مي‌شود.

۲)      در الگوي رشد نمايي:

رقابت وجود ندارد يا بسيار كم است.

منابع مورد نياز جاندار به مقدار كافي در دسترس همه‌ي افراد قرار دارد.

افراد با حداكثر توان خود توليد مثل مي‌كنند.

۳)      مهم‌ترين جنبه‌ي مقايسه‌ي جمعيت‌هاي تعادلي و فرصت‌طلب نوع اثري است كه انتخاب طبيعي روي آن‌ها مي‌گذارد.

۴)      جمعيت‌هاي فرصت طلب سعي مي‌كنند بيشترين انرژي را صرف توليد مثل كنند و بيشترين تعداد زاده‌ها را در كوتاه‌ترين زمان به وجود بياورند.

۵)      جمعيت‌هاي فرصت طلب و تعادلي دو حد آستانه هستند و بسياري از گونه ها وضعيتي بينابين اين دو را دارند.

۶)      رشد باكتري‌ها در يك محيط شامل چهار مرحله است: آهستگي، نمايي، ايستايي و كاهش

۷)      انگل از ميزبان تغذيه مي‌كند ولي معمولا او را نمي‌كشد چون زندگي انگل به زندگي ميزبان بستگي زيادي دارد و هم‌چنين ميزبان باعث انتقال زاده‌هاي انگل به ميزبانان جديد مي‌شود.

۸)      استفاده‌ي مشترك از منابع كمياب باعث ايجاد رقابت مي‌شود.

۹)      به نقش هر جاندار در اكوسيستم كنام مي‌گويند. كنام همه‌ي راه‌هاي ارتباطي جاندار با محيط زيست است. و همچنين مي‌توان گفت كه كنام الگويي از زندگي است.

۱۰)   تقسيم منابع بين گونه‌ها باعث كاهش رقابت مي‌شود. (آزمايش رابرت مك آرتور)

۱۱)   رقابت دسترسي گونه‌ها را به منابع محدود مي‌كند. (آزمايش ژوزف كانل)

۱۲)   رقابت بدون تقسيم منابع باعث انقراض مي‌شود. (آزمايش گوس)

۱۳)   صيادي رقابت را كاهش مي‌دهد. (آزمايش رابرت پاين)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *