نکات فوق حرفه ای حواس

-مردمك چشم تنها با زلاليه در تماس است در حالي كه عدسي هم با زلاليه و هم با زجاجيه تماس دارد.( زيست ۳ فصل۳ )

-اگر بيان شود نورون هاي چشم بر ۲ نوعند ، نادرست است . توجه داشته باشيد كه در چشم علاوه بر گيرنده هاي استوانه اي و مخروطي ، تعدادي نورون نيز وجود دارند . اما جمله ي گيرنده هاي نوري بر ۲نوعند صحيح است .

-عنبيه در تغيير ميزان انرژي بدن نقش دارد چون داراي ماهيچه هايي است كه براي تغيير وضعيت خود نياز به انرژي دارند ( كنكور ۹۲)

-مردمك چشم در تحريك گيرنده هاي نوري نقش دارد چون با تغيير قطر مردمك ، ميزان نور ورودي به چشم و در نتيجه ميزان تحريك گيرنده ها تنظيم مي شود .

– در بخش لكه ي زرد ، تجمع گيرنده هاي مخروطي زياد است و در نتيجه اين قسمت داراي دقت و تيزبيني بالايي است.

-اگر بيان شوددر پيرچشمي در كار ماهيچه هاي مژكي اختلال ايجاد شده و در نتيجه تطابق كاهش مي يابد ، نادرست است . چون پيرچشمي بخاطر كاهش انعطاف عدسي رخ مي دهد نه اختلال كار ماهيچه ها.

-اگرچه ممكن است گيرنده هاي مكانيكي باعث تحريك گيرنده هاي درد شوند ، اما گيرنده هاي درد جزو گيرنده هاي مكانيكي محسوب نمي شوند.

-سلول هاي داراي گيرنده ي مكانيكي حساس به تغيير طول :

۱-به طور ارادي عمل مي كنند.

۲-بيشترين وزن را در بين ساير بافت هاي بدن دارند.

۳-در تغيير ميزان كلسيم بدن نقش دارند.

۴-انسولين بر ميزان فعاليت ميتوكندري آنها موثر است.

۵-مي توانند داراي بيش از ۲ كروموزوم جنسي باشند.

۶-ميتوز بدون سيتوكينز انجام مي دهند و چندهسته اي هستند.

۷-مخطط و فاقد انشعابند.

( تركيبي فصل ۸ دوم )

-روي زبان هزاران جوانه ي چشايي وجود دارد و هر جوانه ۵۰-۱۰۰ سلول چشاي دارد . ( در تست ها با تغيير جاي اعداد بسياري از دانش آموزان را به اشتباه مي اندازند )

-اگر گفته شود مزه ي شيريني فقط در جلوي زبان تشخيص داده مي شود نادرست است . به شكل صفحه ي ۶۵ كتاب خود توجه كنيد . نقاط مشخص شده روي زبان ، بيشترين حساسيت را نسبت به مزه ي مربوطه نشان مي دهند يعني ساير نقاط زبان نيز مي توانند مزه ها را حس كنند اما به ميزان كمتر.

-جمله ي گيرنده هاي موجود در ساختار خط جانبي ماهي ها وجود صيد يا صياد را درك مي كند ، نادرست است . دوستان ، گيرنده ها تنها به درك محيط كمك مي كنند اما توانايي درك ندارند . درك اطلاعات توسط مراكز مغزي انجام مي شود . اين مطلب در مورد ساير گيرنده ها مانند بويايي ، لامسه و … نيز صدق مي كند .

-چشم جامي شكل در پلاناريا ، تغييرات شدت و جهت نور را تعيين مي كند و جاندار از نور مي گريزد اما لكه ي چشمي اوگلنا تغييرات شدت و كيفيت نور را تعيين مي كند و جاندار به سمت نور حركت مي كند .

( تركيبي فصل ۱۰ پيش )

– اگر گفته شود انسان بر خلاف مارزنگي نمي تواند امواج فروسرخ را درك كند ، نادرست است . توجه داشته باشيد كه مار زنگي مي تواند امواج مادون قرمز را ببينيد اما انسان اين امواج را تنها به صورت گرما حس مي كند . پس هردو جاندار توانايي درك اين امواج را دارند اما به شكل متفاوت.

-جانداران داراي كانال جانبي :

۱-گردش خون بسته دارند.

۲- گردش خون ساده  دارند.

۳-قلب ۲ حفره اي دارند.

۴-خون عبوري از قلب شان تيره است.

۵-بيشتر آنها آمونياك دفع مي كنند.

۶-بيشتر آنها لقاح خارجي دارند ( جز يك نوع كوسه ماهي )

۷-بسياري از آن ها بادكنك شنا دارند .

۸- ۵۰۰ ميليون سال پيش بوجود آمده اند.

۹- ۵ انقراض را تجربه كرده اند.

۱۰-از تغيير و تكامل آنها ، دوزيستان بوجود آمده اند.

۱۱-موفق ترين مهره داران زنده هستند.

۱۲- برخي از آن ها داراي اسكلت غضروفي هستند.

( تركيبي زيست ۲ و ۳ و پيش )

-جاندار داراي چشم جامي شكل :

۱- فاقد اسكلت مي باشد .

۲- از تمام سلول هاي سطح بدن خود آمونياك دفع مي كند.

۳-داراي دستگاه عصبي با تقسيم بندي مركزي و محيطي مي باشد.

۴- ۲ طناب عصبي دارد .

۵-براي دفاع از خود ، سلول هايي مشابه فاگوسيت ها دارد.

( تركيبي زيست ۲ و ۳ )

-توجه داشته باشيد كه چشم مركب تصوير موزائيكي تشكيل مي دهد به اين معني كه مثلا تصوير يك گل به صورت تكه هاي موزائيك ديده مي شود نه اينكه تصوير يك گل به صورت هزاران گل ديده شود.

-اشياء غير زنده بيشتر از موجودات زنده باعث آشفتگي ميدان الكتريكي توليد شده توسط مارماهي مي شوند.

-پاركينسون و آلزايمر باعث نابودي نورون هاي مغز مي شوند در حاليكه MS باعث تخريب ميلين هاي مغز و نخاع مي شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *