مقایسه نهان دانگان و بازدانگان

اکتازیست-گیاهی

مقایسه چرخه زندگی بازدانگان و نهاندانگان

بازدانگان

نهاندانگان

دانه روی پولک مخروط ماده است

دانه درون میوه است

اندوخته n کروموزومی است

اندوخته n3 کروموزومی است

اندوخته قبل از لقاح تشکیل می­شود

اندوخته بعد از لقاح تشکیل می­شود

دانه بالدار است

دانه بدون بال است

گامتوفیت ماده، آندوسپرم است

گامتوفیت ماده، کیسه رویانی است

دانه گرده رسیده چهار سلول دارد

دانه گرده رسیده دو سلول دارد

دانه گرده نارس با دوبار میتوز به دانه گرده رسیده تبدیل می­شود

دانه گرده نارس با یکبار میتوز به دانه گرده رسیده تبدیل می­شود

در سال دوم یکی از سلول­های پارانشیم خورش تقسیم می­شود

در سال اول یکی از سلول­های پارانشیم خورش تقسیم می­شود.

کیسه گرده، زیر پولک مخروط نر است

کیسه گرده در بساک تشکیل می­شود

تخمک روی پولک مخروط ماده است

تخمک در تخمدان مادگی است

آرکگن تشکیل می­شود.

آرکگن تشکیل نمی­شود.

اندام زایشی مخروط است

اندام زایشی گل است

عنصر آوندی ندارد

عنصر آوندی دارد

بصورت درخت و درختچه­های چوبی است

بصورت علفی، درخت و درختچه­های چوبی است

۸۴۰ گونه دارد

۳۰۰ هزار گونه دارد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *