مارماهی چگونه به وجود اجسام پی میبرد؟

« … سنگ، گیاه یا ماهی دیگر، سبب آشفتگی های متفاوت در خطوط میدان الکتریکی می شود و در نتیجه، گیرنده های الکتریکی موجود در خط جانبی را تحریک می کند.» همان صفحه، توضیح زیر شکل: «مارماهی در اطراف خود میدان الکتریکی تولید می کند و از روی انحراف خطوط این میدان، به وجود اشیای زنده و غیر زنده در محیط پی می برد.»

[membersonly] با توجه به مطالب فوق، وجود هر جسم زنده یا غیر زنده در اطرا…ف مارماهی، موجب آشفتگی در خطوط میدان می شود. این آشفتگی، به تحریک گیرنده های الکتریکی خط جانبی منجر می شود و در نتیجهء این تحریک، ماهی به وجود جسم پی می برد.
نکتهء مهم در متن کتاب درسی، عبارت «آشفتگی های متفاوت» است. در واقع، متن کتاب به این نکته اشاره دارد که نوع آشفتگی حاصل از یک جسم عایق، مثل سنگ، با آشفتگی حاصل از یک جسم هادی، مانند ماهی دیگر، متفاوت است. به این ترتیب، مارماهی هر دوی آنها را در اطراف خود تشخیص می دهد و همچنین، قادر به تشخیص متفاوت بودن ماهیت آنها از یکدیگر است.

برخی از دانش آموزان و داوطلبان عزیز، تنها بر اساس تشخیص خود از شکل کتاب درسی، چنین نتیجه می گیرند که فقط اشیاء عایق، خطوط میدان را آشفته می کنند و اشیاء هادی، مانند ماهی دیگر، چنین نمی کنند و در نتیجه، گمان می کنند که مارماهی قادر به تشخیص وجود اشیاء هادی در اطراف خود نیست! در حالی که هر دو جملهء نقل شده از کتاب درسی، نشان می دهند که چنین برداشتی نادرست است. البته شکل کتاب درسی به گونه ای است که موجب این اشتباه می شود؛ ولی توجه به عبارت «آشفتگی های متفاوت» در متن کتاب، ابهام موجود را از بین می برد.
تنها نکتهء صحیح، که از شکل کتاب درسی در مورد مقایسهء اشیاء عایق و هادی بر می آید، این است که یک جسم عایق مانند سنگ، خطوط میدان را از خود عبور نمی دهد؛ ولی ماهی دیگر به عنوان جسم هادی، این خطوط را از خود عبور می دهد و در مقایسه با جسم عایق، میزان آشفتگی خطوط میدان کمتر است.

[/membersonly]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *