قیدنامه آغازیان

قیدنامه آغازیان-اکتازیست

۱-در فرمانرو آغازیان جانداران بسیار گوناگونی جای دارند، بسیاری از آن ها تک سلولی،اما گروهی هم پر سلولی اند.

۲-آغازیان ابتدایی ترین، قدیمی ترین و آغازی ترین یوکاریوت ها هستند.

۳-آغازیان یکی از متنوع ترین وقدیمی ترین گروه های جانداران هستند.

۴-بیشتر آغازیان تک سلولی و میکروسکوپی هستند.

۵-کلپ ها بزرگ ترین آغازیان هستند.

۶-بعضی از آغازیان،فتوسنتز کننده اند،بعضی انگل و بعضی شکارچی هستند.

۷-بعضی از آغازیان تاژک یا مژک دارند.

۸-بسیاری از آغازیان،ساکن آب اند و در دریاچه ها واقیانوس ها زندگی می کنند.

۹-خاک ها به ویژه خاک های مرطوب،زیستگاه بسیاری ازآغازیان هستند.

۱۰-بعضی از آغازیان بخش هایی در بدن خود دارند که با کمک آن ها به تحریک های محیطی عکس العمل نشان می دهند.

۱۱-بعضی از آغازیان لکه ی چشمی دارند.

۱۲-نخستین یوکاریوت ها در حدود یک و نیم میلیارد سال پیش ظاهر شدند.

۱۳-آغازیان همگی یوکاریوت هستند.

۱۴-آمیب یکی از آشناترین آغازیان است.

۱۵-در آمیب پاهای کاذب ممکن است از هر بخشی از سلول بیرون بزند.

۱۶-بیشتر آمیب ها زندگی آزاد دارند و انگل نیستند.

۱۷-بعضی از روزن داران از جلبک هایی که به صورت هم زیست در زیر پوسته ی آن ها زندگی می کنند،مواد غذایی را به دست می آورند.

۱۸-دیواره ی سلولی دیاتوم ها که دو قسمتی و سیلیسی است،اغلب دارای تزئینات خاصی می باشد.

۱۹-دیاتوم ها مهم ترین تولید کننده های زنجیره های غذایی هستند.

۲۰-دیاتوم ها دیپلوئید هستند و معمولاً تولید مثل غیرجنسی دارند.

۲۱-بعضی از جلبک ها تک سلولی و بسیاری دیگر پر سلولی اند.

۲۲-بسیاری از جلبک های سبز تک سلولی اند و در آب شیرین زندگی می کنند.

۲۳-بعضی از جلبک های سبز،بزرگ و پرسلولی اند و در آب شور زندگی می کنند.

۲۴-بسیاری از پلانکتون های میکروسکوپی آب شور از جلبک های سبز هستند.

۲۵-در دیواره ی سلولی بعضی از جلبک های قرمز،کربنات کلسیم وجود دارد.

۲۶-چرخه زندگی جلبک های قرمز پیچیده و معمولاً از نوع تناوب نسل است.

۲۷-از بعضی جلبک های قرمز برای تهیه ی آگار استفاده می شود.

۲۸-کلپ بزرگترین جلبک قهوه ای شناخته شده است که در نواحی ساحلی رشد می کند.

۲۹-کلپ ها از طویل ترین موجودات روی زمین هستند.

۳۰-بعضی از آغازیان با استفاده از تاژک حرکت می کنند.

۳۱-تاژکداران چرخان و تاژکداران جانورمانند و اوگلنا سه شاخه ی عمده ی تاژکداران هستند.

۳۲-انواع کمی از تاژکداران چرخان در آب شیرین و بیشتر آن ها در دریاها زندگی می کنند.

۳۳-بیشتر تاژکداران چرخان،یک پوشش حفاظتی از جنس سلولز دارند که اغلب با لایه ای از سیلیس پوشیده شده است.این وضع،اغلب شکل های غیر متعارفی به آن ها می دهد.

۳۴-بیشتر تاژکداران چرخان،دو تاژک دارند.

۳۵-تعداد کمی از تاژکداران چرخان،سم های قوی تولید می کند.

۳۶-در تاژکداران جانور مانند،تعداد تاژک از یک تا هزاران تاژک در بعضی از گونه ها است.

۳۷-بیشتر تاژکداران جانور مانند،فقط تولید مثل غیر جنسی دارند.

۳۸-بعضی دیگر گامت تولید می کنند و تولید مثل جنسی دارند.

۳۹-بعضی از تاژکداران جانور مانند به صورت هم زیست،درون لوله ی گوارش موریانه ها زندگی می کنند.

۴۰-بعضی از تاژکداران جانورمانند،برای انسان و جانوران اهلی بیماری زا هستند.

۴۱-مژک داران پیچیده ترین و غیرمعمول ترین آغازیان هستند.

۴۲-همه ی افراد شاخه ی مژکداران تعداد فراوانی مژک در ردیف های متراکم دارند.

۴۳-بیشتر مژکداران دو هسته دارند.

۴۴-مژکداران معمولاً با میتوز تولیدمثل می کنند.

۴۵-آغازیان کپک مانند،هتروتروف اند و تا حدی قابلیت حرکت دارند.

۴۶-هر یک از کپک های مخاطی سلولی،به تنهایی همانند یک آمیب رفتار می کند.

۴۷-پلاسمودیوم،توده ای سیتوپلاسمی است که تعداد زیادی هسته دارد.

۴۸-بعضی از آغازیان ساختارهایی مقاوم پدید می آورند.

۴۹-همه ی هاگ داران انگل هستند و بیماری هایی را سبب می شوند.

۵۰-بسیاری از هاگ داران به وسیله حشراتی مانند پشه ها که از خون تغذیه می کنند،از میزبانی به میزبان دیگر منتقل می شوند.

۵۱-بعضی از هاگ داران در مدفوع جانور آلوده یافت می شوند.

۵۲-یکی از بزرگترین تأثیراتی که آغازیان بر انسان دارند،اثر بیماری زایی آن ها است.

۵۳-آغازیان بزرگ ترین گروه فتوسنتزکننده ی کره ی زمین هستند.

۵۴-بسیاری از آغازیان جزء تجزیه کنندگان می باشند.

۵۵-مالاریا را چندین گونه از پلاسمودیوم ها تولید می کنند.

۵۶-مالاریا یکی از مهلک ترین بیماری های انسانی است.

۵۷-در مرحله ی سوم چرخه ی زندگی پلاسمودیوم ها،بعضی از مروزوئیت های موجود در خون به گامتوسیت نمو می یابند.

قیدهای مفهومی و ترکیبی

۵۸-بیشتر مژکداران می توانند از طریق هم یوغی و مبادله ی ژنی،تولیدمثل جنسی انجام دهند.

۵۹-ویژگی هایی که در بسیاری از یوکاریوت ها یافت می شود، نخستین بار در آغازیان پدید آمدند.

۶۰-بعضی از آغازیان می توانند با استفاده از برآمدگی های سیتوپلاسمی خود حرکت کنند.

۶۱-برخی از آغازیان تمایز سلولی دارند،ولی بافت تمایز یافته در آن ها وجود ندارد.

۶۲-همه ی آغازیان تولید کننده،ژن های گسسته دارند.

۶۳-برخی از آغازیان،تولیدمثل جنسی،میتوز و میوز دارند.

۶۴-همه ی جلبک ها و دیاتوم ها اتوتروف اند.

۶۵-همه ی اعضای گروه هاگ داران از آغازیان انگل می باشند.

۶۶-همه ی آمیب ها همانند روزن داران هتروتروف اند.

۶۷-بعضی از اوگلناها اتوتروف اند.

۶۸-تکثیر همه ی تاژکداران چرخان،غیرجنسی و از طریق فرآیند میتوز می باشد.

۶۹-در کاهوی دریایی،اسپوروفیت همانند گامتوفیت فتوسنتزکننده می باشد.

۷۰-همه ی کپک های مخاطی،سلول های تک هسته ای و هاپلوئیدی تولید می کنند.

۷۱-برخی جانوران،میزبان اعضای گروه هاگ داران می باشند.

۷۲-آمیب ها فاقد دیواره ی سلولی هستند.

۷۳-اغلب آغازیان انگل،در گروه هاگ داران قرار دارند.

۷۴-در کاهوی دریایی اسپوروفیت همانند گامتوفیت سلول تاژک دار تولید می کند.

۷۵-در کلامیدوموناس همانند کاهوی دریایی همه ی زئوسپورها،تاژک دارند.

۷۶-همه ی جلبک های سبز پرسلولی کلروفیل a و b دارند.

۷۷-هر جانداری که توانایی هم یوغی دارد،به طور حتم DNA حلقوی هم دارد.(مثل برخی باکتری های اسپیروژیر و …).

۷۸-همه ی اسپرم های سالم در مردان،کروموزوم جنسی دارند(X یا Y ).

۷۹-همه ی آغازیان تولیدکننده،دیواره ی فاقد کیتین دارند.

۸۰-همه ی اوگلناها با میتوز تولیدمثل می کنند.

۸۱-مروزوئیت ها فقط در انسان دیده می شوند.

۸۲-در چرخه ی زندگی پلاسمودیوم و مراحل آلودگی انسان توسط پشه،زیگوت فقط در پشه دیده می شود.

۸۳-در کلامیدوموناس همه ی گامت ها متحرک هستند.

۸۴-همه ی کپک های مخاطی،آغازیانی هستند که تا حدی قابلیت حرکت دارند.

۸۵-هیچ یک از آغازیان کپک مانند،در دیواره ی سلولی خود کیتین ندارند.

۸۶-همه ی اعضای گونه ی اوگلناها،دو تاژک و لکه ی چشمی دارند.

۸۷-اوگلنا فقط در آب شیرین،و همه ی جلبک های قرمز و قهوه ای فقط در آب شور زندگی می کنند.

۸۸-همه ی انگل ها هتروتروف اند،ولی همه ی هتروتروف ها انگل نیستند.

2 دیدگاه در “قیدنامه آغازیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *