درخت تبار زایشی چیست؟

درخت تبار زایشی:

۱- طرحی که سیر تکاملی جاندارانی که دارای جد مشترک هستند را نشان می دهد .

۲- با استفاده ازاطلاعات حاصل از پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها طراحی می شود.

۳- تعداد تغییرات نوکلئوتیدی را حین اشتقاق گونه ی نیایی به گونه های جدید نشان می دهد

۴- طول شاخه ها بیانگر میزان تفاوت در مولکول مورد مقایسه (ژن هموگلوبین) است

۵- طول تنه ی طرح بیانگر میزان گذشت زمان می باشد .

[membersonly]

۶- آخرین جانداری که در راس طرح قرار می گیرد و طول شاخه برای او صفر در نظر گرفته می

شود مبنای مقایسه قرار می گیرد ( در کتاب گوریل مبنای مقایسه قرار گرفته است .)

۷- جاندار مبنای مقایسه ( گوریل) نسبت به بقیه در گذشته ی نزدیک تری ایجاد شده است.

۸- گونه A  نیای مشترک تمام گونه های روی درخت است.

۹- غیر از گونه ی A گونه های B , C , E, D دیگر نیاهای مشترک این درخت بوده و امروزه وجود

ندارند. مثلا گونه B نیای مشترک لامپری و گونه ی C است.

۱۰ – لامپری اولین و قدیمی ترین گونه ای است که از نیای مشترک حاصل شده است (با چشم

پوشی از گونه ی B )

۱۱- چون لامپری در گذشته دور ی از نیای مشترک ایجاد شده زمان بیشتری برای تغییر نوکلئوتیدی

داشته و طول شاخه ی بلندتری دارد.

۱۲- لامپری نوعی ماهی بی آرواره و کوچک است.

۱۳- ماهی های بی آرواره اولین مهره دارانی بودند که ۵۰۰ میلیون سال پیش از نیای مشترک

مهره داران ( گونه ی A ) ایجاد شده اند.

۱۴- در این طرح همه ی جانداران در سمت چپ طرح ولی مرغ به تنهایی در سمت راست طرح قرار

گرفته است چون گوریل ( از پستانداران ) از مسیر تکاملی ماهی ها ، دوزیستان و خزندگان حاصل

شده است و از مسیر تکاملی پرندگان عبور نکرده باشد.

۱۵- در کتاب ّآی چاپ قدیم گفته شده که هر سانتی متر از درخت معادل ۵۰ نوکلئوتید تغییر یافته

است. این موضوع در کتابهای چاپ جدید حذف شده است.

۱۶- به هر حال اگر به عنوان مثال فاصله ی ۲ جاندار روی درخت از هم ۵ سانتی متر باشد تفاوت

نوکلئوتیدهای این دو جاندار برای ژن هموگلوبین ۲۵۰ است .

۱۷- با تقسیم تعداد نوکلئوتیدهای متفاوت بر عدد ۳ می توان تعداد آمینواسیدهای تغییر یافته ی

هموگلوبین دو جاندار را تخمین زد ( هر سه باز علامت رمز یک اسید آمینه است)

۱۸- اگر طول شاخه ی دو جاندار در طرح با هم برابر باشد به این معناست که تعداد نوکلئوبید های

متفاوت این دو جاندار در مقایسه با ژن مبنا برابر بوده است در حالیکه ممکن است در مابقی ژن ها

هزاران تفاوت بین این دو جاندار وجود داشته باشد .

 

اصلاح چند تصور نادرست :

·         در طرح رسم شده در مورد ژن هموگلوبین در کتاب درسی اندازه ی شاخه ی ماکیان نسبت به شاخه ی موش کوتاه تر بود . بر خلاف تصور عموم و مطالبی که در سایت ها مشاهده می شود و طبق کتاب های مرجع همین طرح صحیح می باشد . ( البته چاپ جدید کتاب طول شاخه را تغییر داده اند که صحیح نمی باشد . چون ما اجازه نداریم طبق فهم دانش آموز مطلب صحیح را اشتباه بیان کنیم .)

و اما دلیل این موضوع چه می تواند باشد : همان گونه که ما در جهش ها دیده ایم الزاما تفاوت در ژن منجر به تفاوت در محصول ژن نخواهد بود . ( مثلا در جهش های جانشینی که احتمال دارد رمز دیگری از همان اسید آمینه اتفاق بیافتد )تفاوت در تعداد نوکلئوتیدها با مبنای مقایسه در موش بیشتر از مرغ است ولیکن الزاما این تفاوت منجر به تفاوت در اسیدهای آمینه نشده است و مرغ تفاوت اسید آمینه ای بیشتری را با مبنای مقایسه نشان می دهد تا موش.

 

·         و اما علت اینکه همه ی جانداران در سمت چپ طرح ولی ماکیان به تنهایی در سمت راست طرح قرار گرفته اند چیست ؟ به نظر می رشد که این حالت بیانگر این موضوع است که گوریل ( از دسته ی پستانداران ) از مسیر تکاملی ماهی ها ، دوزیستان و خزندگان حاصل شده است و از مسیر تکاملی ماکیان عبور نکرده باشد.

[/membersonly]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *