جمع بندی آغازیان بصورت کنکوری

آغازیان-اکتازیست

آغازیان نخستین یوکاریوتها هستند که ۵/۱ میلیارد سال پیش، در نتیجه درون همزیستی به وجود آمدند. برخلاف جانداران فرمانروهای دیگر، اعضای این فرمانرو فاقد شباهت های بنیادی عمومی هستند و عملا یوکاریوتهایی را شامل می شوند که در گروههای قارچ ها، گیاهان و جانوران جان نمی گیرند.

در سیر تکاملی،آغازیان از تکامل باکتری ها پدید آمده اند و اعضای ۳ فرمانرو قارچها، گیاهان و جانوران، از تکامل گروه های مختلف فرمانرو آغازیان به وجود آمده اند.

باکتری     آغازیان    الف)قارچ ها     ب) گیاهان         ج)جانوران

wncgiloc

نکاتی درباره تولید مثل کلامیدوموناس، کاهوی دریایی و اسپیروژیر

۱-      کلامیدوموناس هاپلوئید است و تولید مثل جنسی به شیوه چرخه هاپلوئیدی دارد. در این چرخه، زیگوت پس از پیدایش میوز می کند.

۲-      کاهوی دریایی تناوب نسل دارد و هر رو نسل اسپوروفیت و گامتوفیت آن، مشابه یکدیگر کاملا مستقل هستند.

۳-      اسپیروژیر هاپلوئید است و تولید مثل جنسی به شیوه چرخه هاپلوئیدی دارد.این جلبک همچنین تولید مثل غیر جنسی از طریق قطعه شدن نیز دارد.

۴-      ی

۵-      در کلامیدوموناس،گامتهایی که با هم لقاح می کنند، هم شکل، هم اندازه و هر دو متحرک (تاژک دار) هستند، به همین خاطر آنها را به نر و ماده تقسیم نمی کنیم و با + و – نشان می دهیم.

۶-      در تولید مثل غیرجنسی کلامیدوموناس، با وقوع یک تا سه نسل تقسیم(یک تا ۷ تقسیم) درون سلول مادر،۲ تا ۸ زئوسپور پدید می آید که با پاره کردن سلول مادر، آزاد می شوند.

نکته: اوگلنا کلروپلاست دارد و اتوتروف است، ولی در شرایط فقدان نور، می تواند به صورت هتروتروفی زنگی کند. پس می توان نتیجه گرفت که اوگلنا، هم توانایی فتوسنتز و هم توانایی گوارش مواد غذایی دارد.

نکات ویژه مبحث آغازیان:

۱-      کلمه پلانکتون به معنای موجودات میکروسکوپی سرگردان(شناور) در آب است.

۲-      آغازیان فاقد بافتهای تمایز یافته،جنین یا رویان و ساختارهای تولید مثلی پرسولی هستند.

۳-      آمیب آب شیرین، معروفترین عضو شاخه آمیب هاست که این شاخه نام خود را از او گرفته است، ولی بسیاری از اعضای شاخه آمیب ها در آب شیرین زندگی نمی کنند.

۴-      روزن داران دریازی هستند، ولی چون در آب دریا شناور نیستند پلانکتون محسوب نمی شوند.

۵-      دیاتوم ها مهمترین تولید کننده های زنجیره های غذایی هستند.

۶-      بعضی جلبک های سبز پرسلولی مانند ولوکس و اسپیروژیر، در آب شیرین زندگی می کنند.

۷-      رنگیزه قرمز در جلبکهای قرمز به آنها امکان جذب نور پرانرژی بنفش را می دهد که در میان امواج نور مرئی بیشترین نفوذ در آب را دارد و به این جانداران امکان می دهد در آبهای عمیق اقیانوس زندگی کند.

۸-      تعداد کمی از تاژکداران چرخان سم های قوی تولید می کنند.

۹-      در میان ۳ گروه آغازیانی که با تاژک حرکت می کنند (تاژکداران چرخان، اوگلناها و تاژکداران جانور مانند) تولید مثل جنسی فقط در تعداد کمی از آغازیان شاخه تاژکداران جانور مانند مشاهده می شود.

۱۰-  اوگلنا، یکی از گونه های شاخه اوگلناهاست و اتوتروف است، درحالی که ۳/۲ اعضای این شاخه کلروپلاست ندارد و هتروتروف هستند. اوگلنا می تواند در غیاب نور زندگی هتروتروفی داشته باشد.

۱۱-  کپک های مخاطی سلولی، هاپلوئید و کپک های مخاطی پلاسمودیومی، دیپلوئید هستند.

۱۲-  هاگداران،دارای گامت نر کوچک و تاژک دار (متحرک) و گامت ماده بزرگ هستند . تولید مثل جنسی و غیر جنسی این آغازیان در یک چرخه انجام می شود که نمونه آن در عامل بیماری مالاریا مشاهده می شود.

یک دیدگاه در “جمع بندی آغازیان بصورت کنکوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *