تفاوت کروموزوم و کروماتین

تفاوت کروموزوم و کروماتین

می‌دانیم‌ که‌ چرخه‌ سلولی‌ به‌ دو بخش‌ «اینترفاز» و «میتوز» تقسیم‌ می‌شود. فعالیتهای‌ DNA ، یعنی‌ همانند سازی‌ و رونویسی‌ در مرحله‌ اینترفاز، که‌ زندگی‌ عادی‌ سلول‌ محسوب‌ می‌شود، انجام‌ می‌شوند. در مقابل‌، در هنگام‌ تقسیم‌، ماده‌ وراثتی‌ غیر فعال‌ است‌.

از سوی‌ دیگر، واقعه‌ اصلی‌ در پدیده‌ تقسیم‌ سلولی‌، جداسازی‌ کروموزومها از یکدیگر است‌ و کروموزومها در شکل‌ باریک‌ و بلند خود (کروماتین‌) نمی‌توانند به‌ راحتی‌ از یکدیگر جدا شوند (گره‌ می‌خورند!!). به‌ همین‌ دلیل‌، ماده‌ وراثتی‌ سلول‌ یوکاریوت‌، در هنگام‌ تقسیم‌ به‌ حداکثر فشردگی‌ خود می‌رسد تا دو نسخه‌ از ماده‌ وراثتی‌ بتوانند از هم‌ جدا شوند. ولی‌ در مرحله‌ اینترفاز، به‌ حالت‌ بلند و باریک‌ در می‌آید تا آنزیمهای‌ لازم‌ برای‌ همانندسازی‌ و رونویسی‌، سطح‌ تماس‌ کافی‌ با DNA داشته‌ باشند. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ می‌گوئیم‌ «کروماتین‌، شکل‌ فعال‌ ماده‌ وراثتی‌ در سلول‌ یوکاریوتی‌ است‌» . این‌ تغییر حالت‌ ماده‌ وراثتی‌ در سلولهای‌ یوکاریوتی‌، به‌ کمک‌ پروتئینهای‌ «هیستون‌» صورت‌ می‌گیرد. ۸ ملکول‌ هیستون‌، به‌ همراه‌ قطعه‌ای‌ از DNA که‌ به‌ دور آنها می‌پیچد، یک‌ «نوکلئوزوم‌»را تشکیل‌ می‌دهند.

 

th

ساختار کروموزوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *