تست های مفهومی مبحث آغازیان

تست مفهومی آغازیان-اکتازیست

۱٫کدام عبارت صحیح است؟

۱)همه ی مژکداران دارای دو هسته هستند.

۲)تعداد اندکی ازجلبک های سبزهردونوع تولیدمثل جنسی وغیرجنسی را دارند.

۳)همه ی تاژکداران چرخان دوتاژک دارند.

۴)بیش تر تاژکداران جانور مانند تولیدمثل جنسی ندارند.

۲٫همه ی جلبک های سبز،……………….

۱)تولیدمثل جنسی انجام می دهند.            ۲)چرخه ی تناوب نسل دارند.

۳)حاوی کاروتنوئید هستند.                        ۴)درآب های شور یاشیرین زندگی می کنند.

۳٫جاندار اصلی در…………و……….هاپلویید است.

۱)کپک مخاطی سلولی- ساکارومیسز سرویزیه

۲)کلامیدوموناس- کپک مخاطی پلاسمودیومی

۳)اسپیروژیر- دیاتوم

۴)سرخس- پلاسموریوم فالسیپاروم

۴٫کدام گزینه درست است.

۱)بیش تر آغازیان پرسلولی هستند.

۲ )برخی آغازیان شیمیواتوتروف می باشند.

۳)آغازیان پرسلولی،رویان تشکیل می دهند.

۴)اسپورانژکاهوی دریایی،ساختار تولیدمثلی پرسلولی نیست

۵٫ماده ی اصلی سازنده ی دیواره ی سلولی،در کدام دو جاندار بیش تر به هم شباهت دارند؟

۱)گیاهان –تاژکداران چرخان

۲)روزن داران- دیاتومه ها

۳)روزن داران- تاژک داران چرخان

۴)جلبک ها- دیاتومه ها

۶٫چه عاملی سبب بقای جلبک قرمز در اعماق آب های اقیانوس ها شده است؟

۱)پرسلولی بودن

۲)چرخه ی زندگی پیچیده

۳)وجودکربنات کلسیم دردیواره ی سلولی

۴)رنگیزه های فتوسنتزی متنوع

۷٫چه ساختاری امکان حرکت وعبور ازموانع رابه پارامسی می دهد؟

۱)مژک های فراوان

۲)مژک هاودیواره های سلولی سست

۳)دیواره ی سلولی انعطاف پذیروتاژک

۴)دیواره ی سلولی سخت وانعطاف پذیرومژک

۸٫کدام گزینه نادرست است؟

کلامیدوموناس+……………….

۱)رامی توان از نظری ظاهری ازکلامیدوموناس- تشخیص داد.

۲)ازنظر ژنوتیپی با کلامیدوموناس – یکسان نیست.

۳)قادربه آمیزش باکلامیدوموناس+ دیگری نمی باشد.

۴)فقط گامت های+ تولید می کند.

۹٫درچرخه ی زندگی کپک مخاطی پلاسمودیومی،زیگوت پس ازتشکیل،چه تقسیمی انجام می دهد؟

۱)میتوزهای متوالی بدون سیتوکینز

۲)میتوزهای متوالی باسیتوکینز

۳)میتوزبا سیتوکینزمساوی

۴)میتوزباسیتوکینزنامساوی

۱۰٫گامت های+و- ،درکلامیدوموناس……………………….

۱)هم اندازه نیستند.

۲)ازیک سلول بالغ ایجادشده اند.

۳)حاصل میتوز هستند.

۴)هرکدام ازیک سلول بالغ ایجادمی شوند

۱۱٫به ترتیب،تولید مثل درکپک مخاطی سلول وپلاسمودیومی از چه نوع است؟

۱)غیرجنسی – غیرجنسی وجنسی

۲)جنسی – غیرجنسی وجنسی

۳)غیرجنسی وجنسی – جنسی

۴)غیرجنسی وجنسی – غیرجنسی

۱۲٫آمیب با کدام روش تولید مثل می کند؟

۱)مانند باکتری هابه طریقه دو نیمه شدن

۲)مانندسلول پوششی به روش میتوز

۳)مانند مادر هاگ به روش میوز

۴)مانند مادر گلبول قرمز به روش میتوز

۱۳٫اولین یوکاریوتی که بوجود آمد دارای کدام ویژگی های زیر بود؟

۱)تک سلولی هتروتروف هوازی

۲)پرسلولی هتروتروف بی هوازی

۳)پرسلولی اتوتروف هوازی

۴)تک سلولی اتوتروف بی هوازی

۱۴٫در کپک مخاطی پلاسمودیومی،رویش هاگ ها و لقاح گامت ها به ترتیب در چه شرایط محیطی انجام می گیرد؟

۱)نامساعد – مساعد ۲)مساعد – نامساعد

۳)نامساعد –نامساعد ۴)مساعد – مساعد

۱۵٫کلامیدوموناس بالغ ،کدام یک ازویژگی ها را ندارد؟

۱)داشتن یک کلرو پلاست

۲)داشتن دو تازک

۳)داشتن دیواره سلولی

۴)داشتن هسته ی دیپلوئید

۱۶٫کپک مخاطی سلولی بر خلاف کپک مخاطی پلاسمودیومی،……………………

۱)در تمامی مراحل زندگی خود دارای دیواره است.

۲)تاحدی قابلیت حرکت دارد.

۳)بامیتوز هاگ تولید می کند

۴)دیپلویید است.

۱۷٫کدام قادر به تولید سم علیه سلول های یوکاریوتی نیست؟

۱)آمانتیاموسکاریا

۲)تاژک داران چرخان

۳)مروزوئیت عامل مالاریا

۴)مایکو باکترییوم توبرکلوسیز

۱۸٫همه ی جلبک های قرمز…………………….

۱)چرخه ی زندگی تناوب نسل دارند.

۲)دردیواره ی خود کربنات کلسیم دارند.

۳)پرسلولی هستند.

۴)در آبهای سرد اقیانوس ها زندگی می کنند.

۱۹٫کدام یک پس از تشکیل ، میوزانجام نمی دهد؟

۱)زیگوسپور کلامیدوموناس

۲)زیگوت ریزوپوس

۳)زیگوت کاهوی دریایی

۴)زیگوت پلاسمودیوم فالسیپاروم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *