تحلیل یک سئوال کنکور۹۳ به سبک دکتر نامی نژاد

چند مورد جمله ی زیر را به طور درستی  تکمیل می کند؟(کنکور سراسری۹۳)

((هر جاندار آغازی که…..دارد،……))

– توانایی تولید پلاسمودیوم را نوعی هاگ مقاوم تولید می کند.

– ظاهر حلزونی شکل- اکسیژن محیط را افزایش می دهد.

– دیواره سیلیسی- در هسته ی خود،تعدادی نوکلئوزوم را جای داده است.

– شیار دهانی و دیواره ی انعطاف پذیر- دارایچرخه ی زندگی از نوع تناوب نسل است.

الف)۱                                      ب)۲                                           ج)۳                                              د)۴ 

جواب سوال:

گزینه ب درست است.

تشریح موارد:

مورد اول)کپک های مخاطی پلاسمودیومی در شرایط سخت محیطی هاگ  مقاوم  تولید می کنند ودر اینجا  منظور کپک  مخاطی  پلاسمودیومی است. پس مورد درستی است.

مورد دوم)ظاهری حلزونی شکل  مربوط  به روزن داران  است که جانداران  هتروتروف اندو فتوسنتز نمی کنند،بنابراین  نمی توانند  اکسیژن  محیط را افزایش دهند .پس مورد  نادرستی است.

مورد  سوم)دیاتوم ها(دارای دیواره ی سیلیسی)  و اغلب تاژکداران  چرخان (دارای  تزئینات سیلیسی در دیواره سلولزی)یوکاریوت اند وهمه یوکاریوتها نوکلئوزوم  دارند. پس مورد درستی است.

مورد چهارم)منظور پارامسی است که  از مژکداران  بوده و چرخه ز ندگی  ا ز نوع   تناوب نسل ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *