اسامی برخی جانداران کتاب زیست شناسی

مار:

Ø مهره دار

Ø بدون دست و پا

Ø از خزندگان

Ø تخمگذاری در خشکی

Ø حفاظت از تخم با پوشش (پوسته ای محافظ)

Ø خزندگان در حدود ۳۵۰ میلیون سال پیش از تحول دوزیستان ایجاد شدند.

Ø مارهای خشکی زی اسید اوریک دفع می کنند.

Ø مار برای حفاظت در برابر شکارچی خود را به پشت می اندازد و حالت مرده به خود می گیرد.

Ø مارهای غیرسمی دوگونه متعلق به یک سرده در منطقه­ی مشابهی در آمریکای شمالی یکی خشکی زی و دیگری آبزی است. علت جدایی (جدایی بوم شناختی- زیستگاهی) است.

Ø مار زنگی قادر به درک امواج فروسرخ است و موقعیت شکار را در تاریکی تشخیص می­دهد.

Ø بکرزایی در مارهای مسن ماده زمانی رخ می­دهد که سال ها دور از نر زندگی کرده اند مثل ماری که در باغ وحش زندگی می کند.

Ø فرزندان حاصل از بکرزایی کاملاً شبیه مادر هستند و در واقع یک کلون هستند.

عنکبوت:

Ø زیر مجموعه ی بندپایان

Ø قدرت تولید تار دارند.

Ø جنس تار از پروتئین است.

Ø استحکام و کش سانی و چسبندگی از ویژگی های تار است.

Ø تولید تار به وسیله ی عنکبوت به صورت ارثی است.

Ø نوع پروتئین موجود در تار عنکبوت ساختاری است.

Ø ساختن تار عنکبوت رفتار غریزی است.

Ø گوشتخوار است.

Ø منحصراً شکارچی هستند.

Ø مهره های موجود در تار باعث افزایش طول تار می شود.

Ø عنکبوت بیوه ی سیاه رفتار مشارکتی را از خود نشان می دهد.

برای دیدن بقیه به ادامه مطلب بروید

اسب:

Ø مهره دار

Ø باکتری های تجزیه کننده­ی سلولز در روده­ی کور و روده­ی بزرگ زندگی می کنند.

Ø میزان کارآیی در استفاده از سلولز در اسب کم است.

Ø افزایش تدریجی اندازه ی بدن اسب در جریان تغییر گونه ها نمونه ای از انتخاب جهت دار است.

Ø انتخاب جهت دار در محیط متغیر روی می دهد.

Ø محیط موردنظر جنگل: علفزار

Ø اسب های کوچک قامت هیراکوتریوم، اسب های متوسط قامت مریکسپوس و اسب های بلندقامت اکوئوس

Ø در انتخاب جهت دار انتخاب طبیعی یک فنوتیپ آستانه ای را ترجیح داده است و باعث تغییر نمودار پراکنش شده است.

Ø رنگ قرمز سفید در اسب (رابطه ی آلل ها هم توانی است).

خفاش:

Ø پرنده ی پستاندار

Ø قادر به پژواک سازی است.

Ø برای جلوگیری از کر شدن ماهیچه ی گوش میانی را به حالت انبساط درمی­آورد.

Ø امواجی تولید می کنند که از محدوده ی شنوایی ما خارج است.

Ø قادر به مهاجرت است.

Ø خفاش ها گل های سفیدی را که در شب باز می شوند گرده افشانی می کنند.

وال (گوژ پشت):

Ø پستاندار

Ø قلب چهار حفره ای

Ø تولید مثل داخلی

Ø دارای جفت و رحم

Ø دارای دیافراگم

Ø بچه زا

Ø قشر مخ در آنها به پردازش اطلاعات صوتی می پردازد.

Ø برگترین جانور روی زمین است.

Ø تغذیه از ماهی کوچک و خرچنگ ریز

Ø وال ها قادر به پژواک سازی اند البته کم تر از خفاش ها و دولفین ها

Ø قادر به مهاجرت اند.

Ø دو طرف آرواره ای بالا چند ردیف اندام شانه مانند دارد.

Ø چین خوردگی قشر مخ در وال ها و سایر پریمات ها بیش تر از دیگر مهره داران است البته پس از انسان

Ø غذا: گوارش مکانیکی در دهان ذرات غذایی هیدرولیز مونومر جذب در روده ورود مونومر

Ø با شش تنفس می کنند.

عروس دریایی:

Ø کیسه تن

Ø گردش مواد را به کمک کیسه ی گوارشی انجام می دهد.

Ø دستگاه عصبی به صورت شبکه عصبی است.

Ø گردش مواد در لوله های شعاعی و لوله ی دایره ای کیسه گوارشی روی می دهد.

Ø در ابتدای کیسه ی گوارشی دهان دارد.

Ø سلول های پوشاننده ی لوله های شعاعی مژک هایی دارند که در زنش آ« ها به حرکت مواد در لوله ها کمک می کند.

Ø گوارش اول برون سلولی و سپس درون سلولی است.

Ø نسبت به حرکات مداوم آب واکنشی نشان نمی دهد (عادی شدن)

Ø در عروس دریایی فاصله ی سلول ها با آب چندان زیاد نیست و همه ی سلول ها می توانند به صورت مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.

فیل:

Ø مهره دار

Ø باکتری تجزیه کننده ی سلولز در فیل در روده ی کور و روده ی بزرگ زندگی می کند.

Ø چون روده ی کور در روده ی بزرگ جای مناسبی برای جذب گلوکز نیست به همین دلیل کارایی لوله ی گوارش اسب و فیل نسبت به سایر نشخوارکنندگان کم است.

پلاناریا:

Ø کرم پهن

Ø چشم جای شکل (ساده ترین گیرنده ی نوری در پلاناریا به چشم جامی معروف است).

Ø مغز پلاناریا از گره عصبی (توده هایی از جسم سلول نورون ها تشکیل شده است).

Ø این موجود در طناب عصبی موازی دسته هایی از اکسون و دندریت دارد که همراه با مغز دستگاه عصبی مرکزی و از این دو رشته اعصاب کوچکتری انشعاب یافته که دستگاه عصبی محیطی است.

Ø پلاناریا از تمام سلول های بدن خود آمونیاک دفع می کند.

Ø پلاناریا تنفس پوستی دارند (انتشار ساده)

Ø پهن بودن پلاناریا در افزایش نسبت سطح مؤثر است.

Ø پوست نازک دارند که تبادل گازها را تسهیل می کند.

Ø شبکه ی مویرگی غنی در زیر سطح خود دارند که برای نقل و انتقالات گازهای تنفسی لازم است.

پلنگ جاگوار:

Ø پستاندار

Ø مهره دار

Ø تغذیه از پستانداران کوچک تر و ماهی و لاک پشت

Ø تولید مثل در طول تابستان

Ø زمان فعالیت هم روز هم شب

گوسفند:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø گیاهخوار

Ø نشخوارکننده

Ø دارای معده ی چهار قسمتی (سیرابی نگاری هزارلا شیردان) سیرابی نزدیک تر به ناحیه دم، سیرابی و نگاری محل قرارگیری باکتری های تجزیه کننده ی سلولز است. هزار لا محل جب آب و شیردان محل هضم شیمیایی

Ø گوارش در جاندارانی که لوله ی گوارش دارند فقط برون سلولی است.

Ø همه­ی جانوران گیاهخوار با میکروب هایی که سلولاز ساز هستند همزیستی دارند.

Ø کلون کردن از سلول های تخصص یافته از یک گوسفند توسط یان ویلموت انجام شد (دالی).

Ø دو رگه­ی حاصل از (گوسفند و بز) نازیستا می باشد.

عنکبوت:

Ø زیر مجموعه ی بندپایان

Ø قدرت تولید تار دارند.

Ø جنس تار از پروتئین است.

Ø استحکام و کش سانی و چسبندگی از ویژگی های تار است.

Ø تولید تار به وسیله ی عنکبوت به صورت ارثی است.

Ø نوع پروتئین موجود در تار عنکبوت ساختاری است.

Ø ساختن تار عنکبوت رفتار غریزی است.

Ø گوشتخوار است.

Ø منحصراً شکارچی هستند.

Ø مهره های موجود در تار باعث افزایش طول تار می شود.

Ø عنکبوت بیوه ی سیاه رفتار مشارکتی را از خود نشان می دهد.

مورچه:

Ø پاهای بند بند و توخالی دارد.

Ø شش پا دارد.

Ø جمعیت فرصت طلب است.

Ø زندگی همزیستی همیاری با شته دارد.

Ø مفصل از نوع گوی و کاسه است.

Ø اسکلت خارجی کیتن است.

Ø دفع اسید اوریک دارد.

میمون رزوس:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø در طرح درخت تبار زایشی با گوریل مقایسه شده و تفاوت در تعداد آمینواسید ۷ تا می باشد.

Ø جمعیت تعادلی

زنبور:

Ø شیره ی گل را می خورند.

Ø از گرده برای تغذیه ی نوزاد استفاده می کنند.

Ø در گرده افشانی معمولاً گرده افشانی زرد یا آبی را انجام می دهند.

Ø رفتار زنبور نر کارگر در دفاع از کندو رفتار مشارکتی است.

Ø تنفس نایی

Ø گردش خون باز

Ø اسکلت کیتین

Ø ماده ی دفعی اسید اوریک

Ø زنبور عسل ماده نوعی رفتار مشارکتی است.

Ø زنبور عسل چشم مرکب دارد.

Ø زنبور عسل ملکه قادر است با بکرزایی زنبور نر تولید کند.

Ø زنبورهای ژاپنی نسبت به زنبورهای سرخ راهبرد دفاعی خاص نشان می دهند.

Ø زنبورهای وارداتی اروپا به ژاپن فاقد راهبرد دفاعی خاص نسبت به زنبور سرخ هستند.

مرغ:

Ø از پرندگان

Ø تعداد کروموزوم (۷۶+zw)

Ø تعیین جنسیت بر عهده ی جنس ماده است.

Ø در طرح درخت تبار زایشی تفاوت با گوریل در تعداد آمینواسید ۴۴ است.

Ø انتخاب مرغ هایی با تعداد تخم بیشتر نوعی انتخاب جهت دار است.

پلاتی پوس:

Ø پستاندار شبیه به خزنده

Ø روی تخم ها می خوابد.

Ø برخلاف خزنده ها مدتی تخم را در بدن نگه می دارد.

Ø پس از تخمگذاری به بچه شیر می دهد.

کانگورو:

Ø پستاندار کیسه دار

Ø زنده زا

Ø دارای رحم ابتدایی

Ø تعداد زیادی از گونه های پستانداران کیسه دار در قاعده های استرالیا و آمریکای جنوبی یافت شده البته این قاره ها زمانی به هم متصل بوده اند و سپس با جابجایی قاره ها در طول دوره های زمین شناختی از هم جدا شده اند.

Ø اپاسوم هم یک پستاندار کیسه دار است مانند کانگورو

گربه و خرس:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø در قاعده ی موهای سبیل خود دارای گیرنده های لمس بسیار حساس اند که در تاریکی اشیاء نزدیک را تشخیص می دهند.

کوسه:

Ø لقاح داخلی دارند

Ø ماهی غضروفی

Ø دفع اوره

تمساح:

Ø خزنده

Ø تخمگذاری در خشکی

Ø دفع اسید اوریک

چکاوک:

Ø پرنده آواز خوان

Ø تعیین جنسیت با ماده

Ø دو گونه ی چکاوک جدایی رفتاری باعث جدا ماندن آن ها شده است.

Ø قلب چهار حفره ای

Ø دارای ۹ کیسه ی هوایی

Ø تنفس با شش

Ø دفع اسید اوریک دارد.

Ø کارایی بالای شش های پرندگان در جذب مقدار بسیار اندک اکسیژن هوا

Ø در پرندگان جریان هوا فقط در شش ها یک طرفه و از عقب به سمت جلو و در بقیه دو طرفه است.

Ø میوگلوبین موجود در ماهیچه های پرندگان می تواند همیشه مقداری اکسیژن ذخیره داشته باشد.

Ø در هنگام بازدم کیسه های هوایی جلویی و عقبی خالی اند و شش پر از هوا است.

Ø هنگام دم ۷۰% یا ۳/۲ هوا دمی که سرد و تهویه نشده است دارد کیسه ی هوایی عقبی می شود و مابقی هوای دمی نیز به شش ها می رود.

Ø هموگلوبین قابلیت بالایی در گرفتن اکسیژن دارد.

راسو:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø دو گونه راسو از یک سروه در زیستگاه مشترکی هستند اما آمیزش ندارند.

Ø علت عدم توانایی در آمیزش این است که زمان جفت گیری متفاوت دارند یکی تابستان و دیگری آخر زمستان برای قورلاغه ها نیز علت جدایی ۱ تا ۵ گونه همین جدایی زمانی است.

کرم شب تاب:

Ø الگوی تابش نور نوعی جدایی رفتاری محسوب می شود.

انگل ها:

Ø در مورد انگل ها جدایی زیستگاهی مطرح است چون اگر میزبان انگل اختصاصی باشد هرگز شانس جفت گیری را با هم ندارند.

ماهی:

Ø لقاح خارجی دارند.

Ø ماهی های استخوانی دارای خط جانبی هستند که حاوی گیرنده هایی مکانیکی است که نسبت به ارتعاش امواج آب حساس اند و به ماهی قدرت درک حرکت ماهی های دیگر (صید و صیاد) را می دهد.

Ø لوب های بویایی ماهی در مقایسه با مغز انسان بزرگ تر است و مخ ماهی چین خوردگی ندارد.

Ø اولین ماهی ها فاقد آرواره بوده اند و ۵۰۰ میلیون سال پیش در اقیانوس به وجود آمده اند.

Ø ماهی آرواره دار اولین بار ۴۳۰ میلیون سال پیش ایجاد شده اند.

Ø ماهی ها پس از چندین میلیون سال در دریا موفقیت منحصر به فردی را از نظر زیستن یافتند.

Ø ماهی آزاد جوان از بوی رودخانه نقش می پذیرد.

Ø نقش پذیری فقط مربوط به شنا سایی مادر نمی شود.

Ø در فصل جفت گیری در پشت ماهی خاردار رنگ درخشانی ظاهر می­شود این رفتار برای جلب جفت است.

Ø در بعضی از ماهی ها بکرزایی رخ می دهد.

Ø در خط جانبی ماهی ها گیرنده هایی مکانیکی وجود دارد که جهت حرکت آب را تشخیص می دهند.

Ø بعضی از ماهی ها علاوه بر گیرنده های مکانیکی گیرنده های الکتریکی نیز دارند (مانند گربه ماهی و مارماهی) البته در مارماهی پیچیده تر است.

Ø کوسه ماهی و ماهی های غضروفی هستند و اوره دفع می کنند.

Ø ماهی قلب دوحفره ای دارد.

Ø ماهی با ابشش تنفس می کند.

Ø دفع آمونیاک در ماهی در کتاب درسی به آبشش اشاره شده البته ماهی کلیه دارد و توسط کلیه نیز انجام می دهد.

Ø بسیاری از ماهی ها آمونیاک دفع می کنند اما برخی از ماهی های استخوانی اوره دفع می کنند.

Ø خون تیره از قلب ماهی عبور می کند.

Ø گردش خون ساده دارند.

Ø در زیر هر سرپوشش آبششی ۴ کمان آبششی دارند.

Ø سرخرگ شکمی بیشترین فشار خون و سیاهرگ شکمی کم ترین فشار خون را دارد.

Ø حرکت خون در ماهی برخلاف جهت حرکت آب است.

Ø باکنک شنا برای باقی ماندن در وضعیت عمودی (حرکات عمودی) است.

Ø باله ی دمی حرکت به جلو

Ø باله ی سینه ای با کمک باله های پشتی و مخرجی برای تغییر جهت

Ø کند یا تند شدن سرعت با باله ی سینه ای

Ø از موفق ترین گروه مهره داران محسوب می شوند.

Ø به دلیل فرصت برای تکامل و تنوع غذایی تنوع زیادی دارند و موفق اند.

Ø بیش از نصف گونه های مهره داران را به خود اختصاص می دهد.

Ø دلقک ماهی با شقایق دریایی زندگی همزیستی همسفرگی دارد یکی سود می برد (ماهی) دیگری نه سود نه زیان.

کرم کدو:

Ø کرم پهن

Ø نواری شکل

Ø نوعی انگل داخلی روده ی انسان

Ø تنفس در کرم کدو پوستی است.

Ø ماده ی دفعی آمونیاک است.

Ø لوله ی گوارش ندارد.

Ø پوشش برای جذب مونومرها تخصص یافته است.

لامپری:

Ø از ماهی های بدون آرواره است.

Ø در طرح درخت تبارزایشی در مبنای مقایسه با سایر موجودات قرار گرفته است.

Ø تفاوت در طرح درخت تبار زایشی برای تعداد آمینواسید عدد ۱۲۴ است.

Ø دفع آمونیاک

سوسمار:

Ø خزنده

Ø تخمگذاری در خشکی

Ø قلب ۴ حفره ای

Ø دست و پای کوتاه

Ø دارای استخوان لگن و ران

Ø دفع اسید اوریک

Ø قدرت بکرزایی

تمساح:

Ø خزنده

Ø تخمگذاری در خشکی

Ø قلب ۴ حفره ای

Ø دست و پای کوتاه

Ø دارای استخوان لگن و ران است.

Ø دفع اسید اوریک

Ø مار: در مقایسه با ۲ مورد بالا استخوان ران و لگن تحلیل رفته و در مقایسه با اندام ها در سوسمار- تمساح و ستیجیال محسوب می شود.

چیتا:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø شباهت چیتاهای آفریقای جنوبی به خاطر رانش ژن است و علت آن دقیق معلوم نیست.

Ø هزاران سال پیش بحرانی ناشناخته موجب کاهش ۹۰% از جمعیت آن ها شد.

Ø آمیزش بین خویشاوندان از تنوع ژنی می کاهد و صفات ناسازگار را از نظر محیط به صورت خالص مغلوب نمایان می کند.

Ø شیوع بیماری ممکن است سبب انقراض این جانوران شود.

Ø چیتاهای امروزی بسیار به هم شبیه اند تا حدی که پیوند پوست در آن ها امکان پذیر است.

Ø چیتاها با چنگ انداختن روی تنه ی درختان و پابرجا گذاشتن بوی خود مرزهای قلمرو را تعیین می کند.

Ø جمعیت تعادلی

Ø قلب چهار حفره ای

Ø پستانداران عمدتاً اوره دفع می کنند.

مارمولک:

Ø دو گونه مارمولک شاخ دار در کالیفرنیای آمریکا زندگی می کنند که به نظر می رسد این دو گونه از یک گونه ی نیایی که در نواحی غربی آمریکا می زیسته اند منشاء گرفته اند.

Ø گونه زایی از نوع دگر میهنی رخ داده و اجداد این دو گونه پس از پیش روی یخچال ها به سمت جنوب حرکت کرده و از هم جدا شده اند.

Ø جاناتان لوزوس در بررسی طول اندام عقبی مارمولک ها در چند جزیره و اندازه ی متوسط قطر گیاهان نتیجه گرفت که متوسط طول اندام عقبی جمعیت هر یک از جزایر با جمعیت اصلی تفاوت حاصل کرده.

Ø در صورت افزایش قطر درختان نسبت به مبدأ طول اندام عقبی افراد جمعیت در طول زمان بیشتر می شود.

هیدر:

Ø کیسه تن

Ø غذایش دافنی که نوعی سخت پوست است.

Ø دارای نیش زهرآلود است.

Ø گوارش برون سلولی سپس درون سلولی است.

Ø دارای یک منفذ برای ورود و خروج مواد است.

Ø سرومغز ندارد (شبکه عصبی دارد)

Ø تولید مثل غیر جنسی از طریق جوانه زدن است.

Ø هتروتروف (مصرف کننده است)

Ø معمولاً ثابت است ولی می تواند به آهستگی حرکت کند.

Ø تولید مثل جنسی و غیرجنسی دارد.

Ø مواد دفعی از طریق اگزوسیتوز از سلول وارد کیسه ی گوارشی شده و بعد از راه دهان از بدن هیدر خارج می شود.

Ø کیسه ی گوارشی دارای تاژک است که به مخلوط شدن غذا و آنزیم کمک می کند.

کرم خاکی:

Ø بی مهره

Ø از کرم های حلقوی

Ø همه چیز خوار

Ø معده ندارد

Ø تنفس پوستی (پوست مرطوب و در زیر آن دارای مویرگ های فراوان است).

Ø گردش خون بسته و چندین قلب لوله ای دارد.

Ø ماده ی دفعی آمونیاک

Ø دفاع غیر اختصاصی با داشتن ماده ی مایع در سطح پوست

Ø دستگاه گوارش شامل دهان- حلق- مری- چینه دان- سنگدان- روده- مخرج

Ø حرکت با انقباض انبساط ماهیچه های حلقوی و طولی زیر پوست انجام می شود.

Ø هنگام کشیدگی بخشی از بدن (ماهیچه ی طولی در حال انبساط و ماهیچه ی حلقوی در حالت انقباض می باشد.)

Ø در فعالیت سال دوم دبیرستان در حلقه ۱ تا ۱۵ ابتدای بدن کرم خاکی اتفاق گوارشی خاصی رخ نمی دهد از حلقه ی ۱۵ تا ۲۵ هیدرولیز پلی مرها رخ می دهد و مونومر ایجاد می شود. از حلقه ی ۲۵ تا ۳۷ جذب مونومر رخ می دهد و از حلقه ی ۳۷ تا ۴۲ جذب آب رخ می دهد.

گاو:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø گیاهخوار

Ø نشخوار کننده

Ø لقاح داخلی

Ø دارای رحم

Ø بچه زا

Ø جمعیت تعادلی

Ø معده ی چهار قسمتی شامل سیرابی نگاری هزارلا و شیردان

Ø تنفس با شش

Ø در سیرابی و نگاری با باکتری های تجزیه کننده سلولز حضور دارند.

Ø انتخاب گاوهایی با شیر بیشتر نوعی انتخاب جهت دار محسوب می شود. در انتخاب جهت دار انتخاب طبیعی یک فنوتیپ آستانه ای را ترجیح می دهد.

Ø گاو قرمز (موی قرمز تیره) اگر با گاو و مو سفید آمیزش داده شود گوساله ی آن ها به رنگ قرمز روشن در می آید یعنی (صفت غالب ناقص است).

Ø در گاو غذا سه بار مسیر مری را طی می کند تا گوارش می یابد.

گوزن:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø جمعیت تعادلی

Ø تنفس با شش

Ø نشخوار کننده

Ø انشعابات شاخ صفت چشمگیر است و باعث کاهش رقابت بین نرها می شود.

Ø انشعابات شاخ در گوزن سبب جلب توجه ماده ها می شود.

Ø گوزن شمالی آلاسکا به علت کاهش ناگهانی منابع غذایی دچار کاهش تعداد شده است.

Ø در مثال گوزن شمالی در طبیعت رشد نمایی نمی تواند مدت زیادی ادامه یابد.

پترود اکتیل:

Ø خزنده پرنده که فسیل آن با قدمت ۲۱۰ میلیون سال گذشته یافت شده است.

مخمر:

Ø اولین قارچ که توالی یابی ژنوم در آن صورت گرفته مخمر نان است.

Ø پیکر همه ی قارچ ها به جز مورد مخمر از رشته هایی به نام نخینه درست شده

Ø تولید مثل جنسی و غیرجنسی

Ø تولید مثل غیرجنسی با جوانه زدن

Ø مخمرها هوازی اختیاری اند.

Ø مخمرها قادر به تخمیر الکلی انجام می دهند.

Ø مخمرها، تا غلظت ۱۲% الکل را تحمل می کنند.

Ø الکل بیش از ۱۲% برای مخمرها سمی و کشنده است.

Ø ساکارومیسز سروزیه نام علمی مخمر نان است.

Ø تعداد کروموزوم های مخمر نان ۲n=18

Ø کاندیدا آلبیکنز عامل بیماری برفک دهان است و از مخمرهاست.

Ø در جوانه زدن سلولی کوچک از سلولی بزرگ تولید شده به آن چسبیده می یماند و یا از آن جدا می شود.

دایناسور:

Ø از خزنده ها

Ø انقراض در ۶۵ میلیون سال پیش

Ø تا پایان دوره ی کرتاسه خزندگانی مانند کروکودیل از بزرگ ترین گروه جانداران ساکن خشکی بودند.

Ø تخمگذار

Ø خزندگان در حدود ۳۵۰ میلیون سال پیش از تحول دوزیستان ایجاد شده اند.

Ø حفاظت از تخم به وسیله ی پوسته ی محافظ که محکم است و مانع از تبخیر می شود، انجام می شود.

Ø الگوی تعادل نقطه ای: انقراض بسیاری از جانداران را تفسیر می کند.

ملخ:

Ø از حشرات

Ø از جمعیت های فرصت طلب

Ø اندازه کوچک

Ø عمر کوتاه

Ø رقابت ندارند

Ø ضریب گنجایش محیط برای این گروه تعریف نشده

Ø بیشتر انرژی صرف زادآوری می شود.

Ø تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار می گیرند.

Ø تنفس نایی دارند.

Ø گیاهخوار هستند.

Ø صفحات آرواره ای در اطراف دهان خود دارند برای بریدن گیاهان

Ø گردش خون باز دارند.

Ø قلب لوله ای منفذدار دارند.

Ø ماده ی دفع اسید اوریک اسید

Ø منافذ قلب ملخ از مقابل کیسه های معدی جانور شروع می شود.

Ø اسکلت خارجی از جنس کیتین دارند.

Ø دستگاه گوارش شامل دهان- مری- چینه دان- سنگدان- معده- روده- مخرج

Ø که کیسه های معدی روی چینه دان و سنگدان و معده را گرفته اند و آنزیم تولید می کنند.

Ø چشم مرکب

Ø طناب عصبی شکمی و هر بند یک گره عصبی مغزی دارد.

Ø دارای چندین گره عصبی می باشد.

Ø روده ی ملخ آب را جذب می کند و مواد غذایی را فشرده تر می کند.

Ø ملخ ماده ۲۲+xx و ملخ نر ۲۲+xo است.

Ø تعیین جنسیت با ملخ نر می باشد.

Ø دندان ندارد.

خرچنگ:

Ø خرچنگ دراز گردش خون باز دارد.

Ø چشم مرکب دارد.

Ø مویرگ ندارد.

Ø همولنف دارد.

Ø از قلب خون روشن می گذرد.

Ø اسکلت خارجی از کیتین

Ø خرچنگ نعل اسبی شکل در حدود ۳۰ سانتی متر قطر دارد.

Ø نام علمی خرچنگ نعل اسبی Limulus sp است.

Ø خرچنگ نعل اسبی به فسیل زنده نیز معروف است.

Ø خرچنگ نعل اسبی از ۲۲۵ میلیون سال پیش تا کنون بدون تغییر مانده است.

Ø انتخاب طبیعی از نوع پایدار کننده

Ø انتخاب فنوتیپ حد واسط و حذف آستانه ها رخ داده است.

قورباغه:

Ø مهره دار

Ø از دوزیستان

Ø اولین مهره داران ساکن خشکی هستند.

Ø در دوره ی نوزادی در آب زندگی می کند و با باله شنا می کند و با آبشش تنفس می کند و ماده ی دفعی نیتروژن دار آمونیاک است و گیاهخوار است و طول روده نسبت به بالغین بیشتر است.

Ø در دوره بلوغ در خشکی نزدیک آب زندگی می کند، تنفس باشش حرکت با دست و پا ماده دفعی نیتروژندار اوره می باشد و گوشتخوار هستند.

Ø سلول تخم به وسیله ی ماده ی ژلاتینی پوشیده شده و حفاظت می شود.

Ø اما سلول تخم نمی تواند در معرض خشکی و نور آفتاب حفاظت شود چون آب خود را از دست می دهد.

Ø پوست نرم و مرطوب دارند.

Ø قلب ۳ حفره ای دارند، ۲ دهلیز و ۱ بطن

Ø در بطن خود روشن و تیره با هم مخلوط می شوند.

Ø دوزیستان ۳۷۰ میلیون سال پیش از دریا بیرون آمده اند.

Ø اولین ازمایش مهندسی ژنتیک روی قورباغه ی آفریقایی وEcoli توسط کوهن و بایر انجام شد.

Ø در فصل تولید مثلی بهترین راه برقراری ارتباط است (تولید صدا)

Ø قورباغه ی ماده ی نر از روی شنیدن صدایش انتخاب می شود.

Ø قدرت بکرزایی دارند.

Ø قورباغه عدد کروموزومی اش ۲n=16 است.

Ø در طرح درخت تبار زایشی تفاوت قورباغه با گوریل در تعداد آمینواسید ۶۶ است.

Ø جدایی ۵ گونه قورباغه در مثال کتاب از نوع زمانی است.

موش:

Ø پستاندار

Ø مهره دار

Ø اولین پستاندار که توالی یابی ژنوم روی آن انجام شده

Ø کلون کردن از سلول های تخصص یافته در موش نیز انجام شده است.

Ø در موش هایی که روی خاک های تیره آتش فشان زندگی می کنند رنگ آن ها به تیرگی و موش هایی که ساکن نواحی ماسه ای هستند به روشنی گرایش یافته است مثالی از پیدایش گونه های جدید هستند (در بخش دگر میهنی مثال ذکر شده). ص ۱۴۶

Ø قلب ۴ حفره ای

Ø تنفس با شش

Ø بچه زا

Ø جمعیت تعادلی

Ø رنگ سیاه صفت غالب و رنگ قهوه ای مغلوب

پروانه:

Ø پروانه مونارک: پروانه ای که هزاران کیلومتر از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت می کند.

Ø الف) تنفس نایی

Ø ب) گردش خون باز

Ø ج) اسکلت خارجی از جنس کیتین

Ø د) مفصل گوی و کاسه

Ø ر) جمعیت فرصت طلب

Ø ز) طناب عصبی شکمی و در هر نقطه یک گره عصبی قطعه را کنترل می کند.

Ø س) دفع ماده ی نیتروژندار اسید اوریک است.

Ø ش) تعیین جنسیت با ماده است.

پروانه­ی شب پرواز فلفلی (بیستون بتولاریا) در دو نوع روشن و تیره هستند که رنگ روشن آن در جنگل های پاک دوردست فراوان و رنگ تیره آن در جنگل آلوده بر مینگهام بیشتر است. در مثال ملانینی شدن صنعتی این پروانه معرفی شده.

پروانه شب پرواز فلفلی: تنفس نایی، گردش خون باز، اسکلت خارجی از کیتین، مفصل گوی و کاسه، جمعیت فرصت طلب، طناب عصبی شکمی، دفع اسید اوریک، تعیین جنسیت با ماده است.

پروانه شب پرواز (بیدها)

پروانه ابریشم (موری):

Ø حساس ترین انواع گیرنده های شیمیایی روی شاخک جنس نر نوعی پروانه ی ابریشم است.

Ø این پروانه: تنفس نایی، جمعیت فرصت طلب، گردش خون باز، ماده­ی دفعی اسید اوریک، اسکلت خارجی از کیتین، طناب عصبی شکمی دارد، تعیین جنسیت با ماده است.

پروانه ی مقلد (پروانه ی غیر سمی):

Ø در اثر جهش طرح هایی شبیه طرح روی بال پروانه سمی در این پروانه ایجاد شده است.

Ø شایستگی تکاملی این پروانه ها وابسته به فراوانی آنهاست زمانی که تعداد کم باشد، شایستگی زیاد و بلعکس

Ø این پروانه ها نیز ویژگی های تنفس نایی، جمعیت فرصت طلب، گردش خون باز، ماده ی دفعی اسید اوریک، اسکلت خارجی کیتین، طناب عصبی شکمی، تعیین جنسیت با ماده دارند.

پروانه­ی (operpohthra Brumata):

Ø جمعیت فرصت طلب، تنفس نایی، گردش خون باز، ماده­ی دفعی اسید اوریک، تعیین جنسیت با ماده، اسکلت خارجی کیتین، دارند و همچنین طناب عصبی شکمی.

Ø در پاییز تخم می گذارند، لارو در بهار از تخم خارج می شود، در تابستان لارو از برگ استفاده می کند، تا پائیز به صورت شفیره در خاک می ماند، در پائیز از پیله خارج می شود، بیشترین مرگ و میر در زمستان برای تخم (سرما)، بیشترین مرگ و میر برای لارو در بهار است (نبودن غذا).

مگس:

Ø از حشرات

Ø تنفس نایی

Ø دفع اسید اوریک

Ø گردش خون باز

Ø اسکلت خارجی از کیتین

Ø جمعیت فرصت طلب

Ø تعداد کروموروم ۲n=12

Ø انواع مگس ها گرده های گل هایی که بویی شبیه بوی گندیده دارند را می افشانند

Ø دارای طناب عصبی شکمی

مگس سرکه:

Ø حشرات

Ø تنفس نایی

Ø دفع اسید اوریک

Ø گردش خون باز

Ø اسکلت خارجی از کیتین

Ø جمعیت فرصت طلب

Ø ۲n=8

Ø طناب عصبی شکمی

Ø رنگ خاکستری عادی

Ø رنگ سیاه نوع جهش یافته

Ø مگس های سرکه بال بلند شایستگی تکاملی بیشتری از مگس های بال کوتاه دارند.

Ø مفصل گوی و کاسه

Ø اولین حشره ای که توالی یابی ژنوم در آن انجام شده است.

مرغ جولا:

Ø پرنده

Ø تعین جنسیت با ماده

Ø تنفس با شش

Ø دارای ۹ کیسه هوایی

Ø ویژگی هایی که در تنفس پرندگان برای مثال های قبلی گفته شده در این جا نیز صدق می کند.

Ø گردش خون بسته

Ø قلب چهار حفره ای

Ø دم پرنده ی نر در فصل جفت گیری تا بیش از سه برابر طول بدن می شود.

Ø در مواقع دیگر اندازه ی دم نر و اندازه ی دم ماده یکی است.

Ø در فصل تولید مثلی اندازه ی دم نر ۵ برابر دم ماده هاست.

Ø اندازه ی دم صفت چشمگیر محسوب می شود.

Ø صفت چشمگیر باعث کاهش نزاع در نرها و انتخاب سریع توسط ماده ها می شود.

قوچ:

Ø شاخ در قوچ ها صفت چشمگیر محسوب می شود.

Ø جمعیت تعادلی

Ø قلب چهار حفره ای

Ø پستاندار

Ø مهره دار

شیر:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø بچه زا

Ø در مثال کتاب شیر شرق آفریقا

Ø : شیر نر جوان پس از انتخاب شدن و رهبر شدن بچه شیرها را می کشد.

Ø : انتخاب طبیعی صفاتی را برمی گزیند که در بقاء در تولید مثل افراد دخالت دارد نه گونه

Ø کشتی چسب:

Ø سخت پوست

Ø دریازی

Ø در آزمایش کانال بررسی شده

Ø دو گونه ی ۱ و ۲ بررسی شده

Ø گونه ۱ ریزتر از ۲ و کنام بنیادی بزرگتر از کنام واقعی قدرت زیستن هم بالای صخره هم پائین صخره

Ø گونه ۲) درشت تر از گونه ۲ (کنام واقعی= کنام بنیادی و قدرت زیست پائین صخره)

Ø نتیجه آزمایش کانل رقابت دسترسی گونه ها را به منابع محدود می کند.

سسک:

Ø نوعی پرنده آوازخوان

Ø تعیین جنسیت با ماده

Ø تنفس با شش

Ø در ارتباط با کارایی تنفس واردی که در مثال های قبلی پرندگان پروازی گفته شده در این مورد نیز صدق می کند.

Ø انواع سسک های معرفی شده در کتاب :

Ø سبز ابی= بزرگترین کنام واقعی

Ø سینه سرخ

Ø سینه سیاه

Ø زرد= کوچکترین کنام واقعی

Ø پشت سیاه

Ø در مثال کتاب مورد سسک ها به وسیله مک آرتور بررسی شده

Ø نتیجه بررسی در مورد سسک ها= تقسیم منابع بین گونه ها و دریافت غذا از بخش کوچکی از کنام بنیادی است.

Ø کنام بنیادی ۵ گونه سسک یکسان، و کنام واقعی آن ها متفاوت است.

Ø ماده ی دفعی اسید اوریک

Ø حشره خوار است.

Ø قلب ۴ حفره ای

Ø گردش خون بسته

شته:

Ø حشره

Ø دفع اسید اوریک

Ø تنفس نایی

Ø گردش خون باز

Ø اسکلت خارجی از کیتین

Ø جمعیت فرصت طلب

Ø زندگی همزیستی همیاری با مورچه

Ø شته با خرطوم خود تا آوند آبکش نفوذ می کند.

Ø خرطوم از اپیدرم: پوست: آندودرم: آوند آبکش

Ø محققین برای تعیین غلظت شیره پرورده از شته استفاده می کنند.

زرافه:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø نشخوار کننده و دارای معده ی چهار قسمتی (سیرابی، نگاری، هزار لا و شیردان)

Ø گیاهخوار

Ø هتروتروف (مصرف کننده)

Ø مورد بررسی در ارتباط با وراثت صفات اکتسابی توسط لامارک

Ø لامارک: در طول عمر یک فرد اندازه ی اعضای بدن در نتیجه ی استفاده ی بیشتر افزایش و در نتیجه ی عدم استفاده کاهش می یابد و افزایش گردن زرافه به دلیل استفاده ی زیاد این موجود در طول زمان رخ داده!!

برگ متحرک:

Ø حشره

Ø جمعیت فرصت طلب

Ø دفع اسید اوریک

Ø گردش خون باز

Ø اسکلت خارجی از کیتین

Ø رنگ سبز شباهت به برگ درخت

Ø به دلیل شکل خاص و رنگ سبز قدرت استتار زیاد است و شانس بقاء و زادآوریش نیز بالا است.

آرمادیلو:

Ø مورچه خوار

Ø سنگواره های یافت شده توسط داروین در آمریکای جنوبی شبیه هم بودند. اما با نمونه های امروزی تفاوت داشتند.

سهره:

Ø پرنده

Ø تنفس با شش

Ø دارای ۹ کیسه هوایی

Ø تعیین جنسیت با ماده

Ø مادهی دفعی اسید اوریک

Ø دارای بالک برای جلوگیری از اشفتگی هوا در هنگام صعود

Ø کارایی تنفسی بالا (قبلاً در یکی از مثال ها این مورد گفته شده در این جا نز صدق می کند.)

Ø داروین در بازدید از جزایر گالاپاگوس ۳۱ نمونه سهره را از سه جزیره جمع کرد و در مجموع ۹ گونه شبیه هم بودند اما از نظر منقار فقط تفاوت داشتند.

انواع سهره ها :

Ø زمینی منقار برگ: دانه خوار

Ø منقار باریک: حشره خوار

Ø گوشتخوار: گوشت می خورد

Ø کاکتوس خوار: کاکتوس می خورد.

Ø خونخوار: به پرنده های دریایی حمله می کند.

Ø میوه خوار: میوه می خورد.

Ø سهره آمریکایی جنوبی: حشره می خورد.

Ø سهره های مورد مطالعه در کتاب توسط داروین و سپس دیویدلاک و سپس خانواده­ی گرانت ها بررسی شدند.

Ø دیویدلاک به دلیل بررسی سهره ها در سال های پرباران نتوانست در آزمایش نتیجه­ی درستی بگیرد.

Ø خانواده گرانت ها هم در سال های پرباران و هم در سال های خشک سهره ها را بررسی کردند در سال خشک: فراوانی سهره با منقار حجیم و بزرگ بیشتر از سهره های کوچک منقار است.

Ø در سال پرباران: فراوانی هر دو نوع سهره یکسان است.

Ø نتیجه: در سال خشک نسبت به سال پرباران میانگین اندازه ی منقار بالا می رود. در سال پرباران نسبت به سال خشک میانگین اندازه ی منقار پائین می آید. در سال های پرباران نسبت به پرباران و در سال های خشک نسبت به خشک نتیجه ی بدست آمده هیچ تغییری نشان نمی دهد.

Ø سهره های کامرون دو نوع منقار یافت می شود. منقار بزرگ و کوچک، اعضای این دو گروه در توازن هستند انتخاب گسلنده جمعیت را به دو گروه تقسیم کرده است البته توانایی آمیزش دارند (فنوتیپ حد واسط حذف می شوند (در رقابت)).

ستاره دریایی:

Ø از خارپوستان

Ø مورد آزمایش پاین

Ø نتیجه آزمایش پاین زندگی صیادی رقابت را کاهش می دهد.

Ø ستاره دریایی هم صدف باریک را شکار می کند و هم صدف پهن را اما صدف باریک تر را بیشتر شکار می کند.

Ø با حذف ستاره ی دریایی تنوع زیستی کاهش و رقابت بین گونه هایی که شکار آن هستند افزایش می یابد.

Ø ستاره ی دریایی قادر به پس زدن پیوند بافت بیگانه است البته نحوه ی عمل نسبت به مهره داران متفاوت است.

Ø دفاع غیراختصاصی دارند.

کوکو:

Ø پرنده

Ø تعین جنسیت با ماده

Ø دفع اسید اوریک

Ø رفتار جوجه ی کوکو در بیرون راندن تخم میزبان غریزی است.

Ø تنفس با شش

Ø کارایی بالای تنفسی (علت در مثال های دیگر گفته شده)

Ø دارای بالک برای جلوگیری از آشفتگی در هنگام صعود

Ø قلب چهار حفره ای

Ø گردش خون بسته

شامپانزه:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø دفع عمدتاً اوره (منظور ماده ی نیتروژندار دفعی است).

Ø در رفتار حل مسئله مورد آزمایش قرار گرفته

Ø در رفتار حل مسئله جانور بین تجارب گذشته ارتباط برقرار می کند که قبلاً با آن مواجه نشده است.

Ø عدد کروموزومی شامپانزه ۲n=48

قارچ پنی سیلیوم:

Ø تولید آنتی بیوتیک پنی سیلین

Ø یک جفت کروموزوم دارد.

روباه قطبی:

Ø رنگ قرمز مایل به قهوه ای در تابستان

Ø رنگ سفید در زمستان (رنگ تحت تأثیر محیط)

اورانگوتان:

Ø تعداد کروموزوم ۲n=48

انگل های خارجی:

o بعضی پشه ها، کنه ها، شپش ها

انگل های داخلی:

o کرم های انگل روده

مرغ شهدخوار:

Ø نوعی پرنده

Ø قلب چهار حفره ای

Ø تنفس با شش

Ø ۹ کیسه ی هوایی دارد.

Ø کارایی تنفسی بالا (علت قبلاً گفته شده)

Ø دفع اسید اوریک

Ø در مثال کتاب مرغ شهد خوار نوعی تکامل همراه با گیاه ایجاد شده که پرنده با منقار بلند از عمق گل شهد می مکد و در مقابل برای گیاه گرده افشانی می کند.

پشه:

Ø حشره

Ø دفع ماده ی نیتروژندار اسید اوریک

Ø تنفس نایی

Ø اسکلت خارجی کیتین

Ø گردش خون باز

Ø بعضی از پشه ها انگل خارجی اند.

Ø پشه آنوفل انتقال عامل بیماری به فرد سالم

Ø پشه آنوفل جزء جمعیت فرصت طلب

Ø در فصول پرباران امکان تکثیر بیشتر است.

Ø تخمگذاری در آب های راکد

Ø از بین بردن با استفاده از پاشیدن در محل تخم ریزی یا خشکانیدن آب های راکد است.

Ø عامل بیماری مالاریا دو میزبان دارد: ۱٫ انسان ۲٫ پشه آنوفل

Ø پشه عدد کروموزومی ۲n=6

نوزاد پروانه­ی کلم:

Ø روی گیاهان تیره ی شب بو زندگی می کند و از آن تغذیه می کند.

Ø نزاد پروانه ی کلم قادر به تجزیه ی روغن خردل است.

ولوکس:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø از آغازیان متحرک

Ø شاخه ی جلبک های سبز

Ø حرکت با تاژک

Ø دارای کلروفیل (کلروپلاست)

Ø ساده ترین زایش

Ø ساده ترین نوع تولید مثل جنسی که به آن چرخه ی هاپلوئیدی گویند.

Ø سلول های تولید مثلی از ولوکس خارج نمی شوند بلکه این سلول ها تقسیم می شوند.

Ø ولوکس یک کلنی است که سلول ها نسبت به هم تمایز کمی دارند.

Ø سلول های جنسی ولوکس از بقیه­ی سلول ها بزرگ تر است.

تریکودینا:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø شاخه­ی مژکداران

Ø تک سلولی

Ø هتروتروف

Ø تغذیه از باکتری

Ø هسته نعل اسبی

Ø دارای دو هسته بزرگ و کوچک

Ø دارای خار اتصال دهنده

Ø دارای دهان سلولی

Ø حرکت با مژک

موریانه:

Ø ازحشرات

Ø تنفس نایی

Ø دفع اوریک اسید

Ø گردش خون باز

Ø اسکلت خارجی از کیتین

Ø هتروتروف

Ø در روده­ی موریانه نوعی آغازی از شاخه­ی تاژکداران جانور مانند زندگی می کنند که قادر به تجزیه سلولزاند (همزیستی همیاری).

آمیب:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø شاخه آمیب ها

Ø تولید مثل به صورت غیرجنسی

Ø گوارش درون سلولی

Ø هتروتروف

Ø آزاد

Ø انگل: عامل بیماری اسهال خونی

سوسک:

Ø حشره

Ø بندپایان

Ø اسکلت خارجی کیتین

Ø دفع اسید اوریک

Ø جمعیت فرصت طلب

Ø مفصل گوی و کاسه

گوریل:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø بچه زا

Ø قلب ۴ حفره ای

Ø تنفس با شش

Ø گردش خون بسته و مضاعف

Ø گیاهخوار

Ø در طرح درخت تبار زایشی موجودات مختلف نسبت به گوریل سنجیده شده اند.

Ø جمعیت تعادلی

Ø گوریل ها می توانند تعدادی نماد صوتی را برای تبادل مفاهیم ساده و کوتاه یاد بگیرند و از آن استفاده کنند اما نمی توانند این نمادها را در ایجاد جمله ای جدید با معنای متفاوت به کار ببرند.

عقاب:

Ø پرنده

Ø دفع اسید اوریک

Ø تنفس با شش

Ø کارایی بالای تنفسی (علت قبلاً توضیح داده شده در مثال های قبلی)

Ø گوشتخوار

Ø جمعیت تعادلی

Ø تعیین جنسیت با ماده

Ø ارتباط با همنوعان از طریق علائم صوتی

اسپیروژیر:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø شاخه­ی جلبک های سبز و پرسلولی

Ø تولید مثل به صورت جنسی غیر جنسی

Ø غیرجنسی قطعه قطعه شدن

Ø جنسی هم جوشی

Ø رشته ها هاپلوئید هستند.

کلامید وموناس:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø شاخه ی جلبک های سبز و تک سلولی است.

Ø تولید مثل جنسی در زمانی که آب آلوده شده باشد.

Ø تولید مثل غیرجنسی اکثر اوقات

Ø زئوسپور دو تاژکی

Ø گامت دو تاژکی است.

Ø زیگوت صفر تاژکی است و درون زیگوسپور است.

Ø هاپلوئید است.

کلپ:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø شاخه جلبک های قهوه ای

Ø طوبل ترین موجودان کره زمین

Ø بزرگترین آغازیان

Ø تولی مثل جنسی در این آغازیان پرسلولی با تناوب نسل است.

Ø در نواحی ساحلی رشد می کنند.

Ø این جلبک ها غذا و محل زیست انواعی از جانوران را فراهم می کنند.

جلبک قرمز:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø پرسلولی

Ø دارای رنگیزه­ی قرمز

Ø این رنگیزه های قرمز برای امواج نوری که به درون آب های عمیق نفوذ می کنند مناسب است.

Ø در دیواره ی سلولی بعضی از جلبک های قرمز کربنات کلسیم وجود دارد.

Ø از بعضی از جلبک های قرمز در تولید آگار استفاده می شود.

Ø تولید مثل جنسی در این آغازیان پرسلولی تناوب نسل است.

تاژکدار جانور مانند:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø شاخه تاژکداران جانور مانند

Ø هتروتروف

Ø تک سلول

Ø تعداد تاژک در آن ها از یک تا هزاران در بعضی گونه هاست.

Ø بیشتر آن ها فقط تولید مثل غیرجنسی

Ø بعضی تولید گامت می کنند و تولید مثل جنسی دارند.

Ø بعضی از تاژکداران جانور مانند به صورت هم زیست درون لوله ی گوارش موریانه ها زندگی کرده و آنزیم های مورد نیاز برای هضم چوب را فراهم می کنند.

Ø بعضی از آن ها برای انسان و جانوران اهلی بیماریزا هستند.

اوگلناها:

Ø یوکاریوت

Ø از آغازیان

Ø آغازیان آب های شیرین هستند.

Ø دو تاژک دارند.

Ø این گروه مثال خوبی برای نقض رده بندی آغازیان (جانوری و گیاهی) است.

Ø ۳/۱ از هزار گونه شناخته شده ی این آغازیان کلروپلاست دارند و فتوسنتز کننده اند.

Ø ۳/۲ بقیه کلروپلاست ندارند.

Ø هتروتروف اند.

Ø اوگلناها ارتباط خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارند به همین علت بعضی از زیست شناسان این دو شاح را یک شاخه می دانند.

Ø تولید مثل با تقسیم میتوز است.

Ø دو تاژک دارند: (کوتاه از شیار خارج نشده و بلند برای حرکت)

Ø اندام حساس به نور به نام لکه ی حساس چشمی هستند این اندام به جهت گیری به سوی نور کمک می کند.

Ø واکوئل ضربان دار برای تنظیم آب سلول دارند.

Ø اوگلناهای فتوسنتز در غیاب نور زندگی هتروتروفی دارد.

Ø درمان مالاریا با استفاده از ماده ی شیمیایی کینین

Ø پیشگیری از مالاریا: با تزریق واکسن که در سن ۴-۱ یال مؤثرترین سن برای تزریق است.

Ø کنترل مالاریا: از طریق کاهش اندازه جمعیت پشه ها با استفاده از افت کش ها- زدودن محل های زاد و ولد پشه ی ناقل مالاریا یا با وارد کردن جانورانی که از لارو این پشه تغذیه کنند

Ø عامل بیماری مالاریا: پلاسمودیوم از هاگداران

Ø عامل انتقال بیماری: پشه­ی آنوفل

Ø تخمگذاری پشه آنوفل: آب های راکد

Ø فصول تکثیر پشه: فصول پرباران

Ø علائم بیماری: تب های دوره ای و لرز شدید

Ø علت تب: ترکیدن گلبول های قرمز و آزاد شدن مروزوئیت ها و مواد سمی به خون و واکنش سیستم ایمنی به این مورد (خط دفاع غیراختصاصی دوم)

Ø انواع تب: ۴۸ تا ۷۲ ساعت یکبار

Ø علت تفاوت تب های دوره ای: نوع گونه ی آلوده کننده

کرم لوله ای سینورابدیتیس الگانس:

Ø اولین بی مهره از کرم ها که توالی یابی ژنوم در آن انجام شده است.

Ø تنفس پوستی

جعفری:

Ø یک گیاه ۲ ساله است.

یونجه:

Ø نوعی از پپتیدها (فعالیت ضد قارچی دارد).

Ø از گیاهان تیره پروانه اسا محسوب می­شود که ریزوبیوم می تواند روی غده هایی که در ریشه ی این گیاه هستند زندگی همزیستی داشته و در تثبیت نیتروژن نقش داشته باشد به همین دلیل کشت این گیاهان در زمین های کشاورزی باعث غنی شدن خاک از نیترات مورد نیاز گیاه می شود.

کلم و تربچه:

Ø روغن خردل تولید می کنند که بوی تند و مزه­ی تند دارد و به این مواد دفاعی تولید شده در گیاهان ترکیبات ثانویه می گویند. این ترکیبات ثانویه نخستین راه دفاعی اغلب گیاهان است.

شبدر:

Ø روغن خردل در واکوئل گیاه ذخیره می شود که خاصیت دفاعی دارند.

آفتابگردان- لوبیا- گیاهان خودرو:

Ø یک ساله اند

Ø علفی اند

Ø در گیاهان علفی مواد دفعی گیاهان در واکوئل ها و دیواره های سلولی ذخیره می شود.

Ø در گیاهان علفی کلانشیم بیشتر در سطح خارجی پوست دیده می شود.

Ø گیاهان یکساله جزو جمعیت های فرصت طلب محسوب می شوند.

گل ناز:

Ø روزنه روزها بسته و شب ها باز است.

Ø مناطق گرم و خشک

Ø روزنه های فرورفته و کمی دارند تا با کم آبی مقابله کنند.

Ø در این گیاهان co2 از راه روزنه وارد واکوئل شده و به اسید کراسولاسه تبدیل می شود و در طی روز اسید کراسولاسه co2 آزاد شده و در واکنش های مستقل از نور برای تولید قند مورد استفاده قرار می گیرد.

Ø این گیاهان به گیاهان CAM معروف هستند.

کاکتوس:

Ø روزنه روزها بسته و شب ها باز است.

Ø مناطق گرم و خشک

Ø برگ های تغییر شکل یافته

Ø روزنه ها فرو رفته و کم اند تا با کم آبی مقابله کنند.

Ø در این گیاهان نیز همانند گل ناز co2 شب ها از راه روزنه وارد گیاه شده با واکوئل می رود و به اسید کراسولاسه تبدیل می شود و در طی روز از اسید کراسولاسه co2 آزاد شده و در واکنش های مستقل از نور برای تولید قند مورد استفاده قرار می گیرد.

Ø فتوسنتز در این نوع گیاهان را متابولیسم اسید کراسولاسه می نامند.

Ø متابولیسم این گیاهان به گاهان CAM معروف اند.

Ø تثبیت co2 در گیاهان CAM در دو زمان متفاوت انجام می شود اما نوع سلول ها یکسان است (سلول های بخش میانبرگ).

لادن- عشقه- گوچه فرنگی:

Ø روزنه های آبی در حاشیه ی برگ قرار دارند.

Ø روزنه های آبی در حاشیه ی برگ و برای تسریع و افزایش رسیدگی میوه های گوجه فرنگی از اتیلن استفاده می کنند.

برنج:

Ø تک لپه

Ø ذخیره دانه آلبومن

Ø ذخیره­ی دانه ۳n کروموزومی

Ø برنج از نهان دانگان محسوب می شود.

Ø رگبرگ موازی

Ø فاقد دمبرگ

خرما:

Ø تک لپه

Ø ذخیره ی دانه آلبومن

Ø ذخیره­ی دانه ۳n کروموزومی

Ø خرما از نهان دانگان است.

Ø رگبرگ موازی

Ø فاقد دمبرگ

گل ابریشم:

Ø برگچه ها هنگام شب روی هم تا میخورند این گیاهان برگ مرکب دارند. (شب تبخی)

گیاه حساس:

Ø برگ مرکب دارد.

Ø در اثر برخورد و لمس شدن برگ ها بسته می شوند. (لرزه تنجی)

دیونه:

Ø گیاه گوشتخوار

Ø در اثر لمس و تماس جانور با اشیاء کوچک برگ ها بسته می شوند. به این عمل بساوش تنجی می گویند.

اقاقیا:

Ø برگچه ها مرکب هستند و موقع تاریکی روی هم تا می خورند. (شب تنجی)

ذرت:

Ø از نهان دانگان

Ø تک لپه

Ø ذخیره­ی دانه آلبومن

Ø حفاظت از هر مریستم رأسی با غلاف

Ø موقع جوانه زنی لپه ها خارج نمی شوند.

Ø رگبرگ ها موازی

Ø دمبرگ ندارند.

Ø از گیاهان c4 محسوب می شوند.

Ø کارایی فتوسنتز در دما و نور بیشتر نسبت به CAM و C3 بیشتر است.

Ø تثبیت co2 در دو نوع سلول انجام می شود اما زمان یکی است. سلول های میانبرگ و سلول های غلاف آوندی هر دو نوع سلول کلروپلاست دارند اما میانبرگ درشت تر است و غلاف آوندی کوچکتر و متراکم و فشرده.

Ø گیاهان C4 سازگاری کاهش تنفس نوری یافته اند زیرا در هوای گرم و خشک تعرق زیاد می شود و روزنه بسته می شود و تعداد co2ورودی کاهش می یابد. این گیاهان برای جلوگیری از تنفس نوری ابتدا یک ترکیب ۴ کربنه ایجاد می کنند ترکیب چهار کربنه به غلاف آوندی منتقل شده و با فعالیت دومین سیستم آنزیمی co2 از ترکیب چهار کربنه جدا شده وارد چرخه ی کالوین می شود پس ۲ سیستم آنزیمی در میانبرگ و غلاف آوندی فعال اند.

Ø انتخاب مصنوعی ذرت ها برای تولید روغن بیشتر نوعی انتخاب جهت دار می باشد.

Ø مقدار متوسط روغن طی ۵۰ نسل به تدریج افزایش یافت. پیدایش این گیاهان پرروغن به دلیل کنار هم قرار گرفتن ترکیبات جدید آلی بوده نه جهش.

Ø در شکل ۲۰۶ پوشش دانه به پوشش تخمک می چسبد.

Ø ژنوتیپ رویان = آنتروزوئیدها × تخمزا

Ø ژنوتیپ پوسته = ژنوتیپ والد ماده

Ø ژنوتیپ آلبومن = اندوخته = آنتروزوئید × سلول دو هسته ای

Ø AAA,Aaa,AAa,aaa

Ø = آلبوسن = اندوخته Aa = والد ماده = پوسته

Ø

ماده Aa × Aa نر

Aa

A a

AA,Aa,aA,aa = رویان

Ø گل ستاره: رنگ درخشان گل ها حشرات را به طرف خود جذب می کنند.

بیدها: گرده افشانی با باد انجام می شود.

چمن: گرده افشانی به وسیله باد

بلوط: گرده افشانی به وسیله باد

برگ بیدی: تکثیر گیاه با استفاده از بخش هایی که برای تولید مثل رویشی تخصص نیافته اند مانند قطعه های ساقه ی برگ بیدی

بنفشه ی آفریقایی: تکثیر گیاهان با استفاده از بخش های تولید مثل رویشی تخصص نیافته مثل برگ های بنفشه ی افریقایی

پنبه: بسیاری از گیاهان زراعی نظیر غلات و حبوبات و سبزی و پنبه از طریق دانه تکثیر می شوند. اگر دو گونه پنبه را با هم آمیزش دهند زاده های نسل اول زایا و زیستا و عادی هستند اما در نسل دوم مشکل بروز می کند و دانه ها بیش از جوانه زدن می میرند و یا گیاهان ضعیف و ناقص به وجود می آورند.

گیاهان تیره ی خشخاش: داروهای گردان نوعی مواد مخدرند که در تسکین درد و القای خواب نقش دارند. بسیاری از این مواد از گیاهان تیره ی خشخاش به دست می آیند.

سکویا: بزرگترین جاندار روی زمین درختی به نام سکویا است. ارتفاع این درختان (بعضی) به بیش از صد متر و قطر آن ها به بیش از هفت متر می رسد.

Ø خزه: گیاه بدون دانه- بدون آوند تولید مثل جنسی تناوب نسل- بخش گامتوفیتی خزه همان گیاه اصلی است- دارای ضمائم ریشه مانند- ساقه مانند- برگ مانند- و زیستگاه های مرطوب زدگی می کند چون برای تولید مثل جنسی به اب سطحی نیاز دارد- گامت تازک دار است.

Ø بخش تاروکپسول مانند (هاگدان) ۲n کروموزومی است- زمانی کپسول خزه ایجاد شده باشد خزه بالغ شده است. هاگ های خزه n کروموزومی هستند و قدرت رویش دارند. قدرت لقاح ندارند- از میتورهااگ ها گامتوفیت ایجاد می شود- محل لقاح آنتروزوئید و تخمزا در آرلگن می باشد.

Ø سرخس: گیاه بدون دانه- آوند دار- نهانرادان آوندی- تولید مثل جنسی تناوب نسل- بخش گاستوفیتی کوچک تر از بخش اسپورونیتی- گیاه اصلی اسیوروفیتی (۲n) است.

Ø گیاه اصلی شامل برگ شاخه- ریزوم- ریزوئید- گیاه اصلی بالغ شامل برگ شاخه- ریزوم- ریزوئید- پشت برگ شاخه هاگینه (مجموعه ی هاگدان ها است)- پس از آزاد شدن هاگ ها در محل مناسب گامتوفیت قلبی شکل (پروتال) صفحه ی قبلی شکل سبز اندازه ای کم تر از یک سانتی متر است- زیستگاه محل مرطوب است چون در تولید مثل جنسی به اب سطحی نیاز دارد و گامت نرتاژک دار است.

گیاهان مغربی: ۲n=14 گیاه عادی

Ø ۴n=28 گیاه زایا و زیستا (گیاه جدید با گونه زایی هم میهنی)

Ø ۳n=21 دو رگه نازا

نوروسپوراکراسا: قارچ از آسکوسیت ها- n کروموزومی- هاپلوئید- مورد بررسی در آزمایشات بیدل و تیتوم.

گندم: تک لپه- رگبرگ موازی- غلافی اتصال دهنده ی برگ به ساقه است- فاقد دمبرگ است- ریشه افشان- میوه ی تک دانه ای- گندم نان پلی پلوئید (هگزا پلوئید)- گندم نان یک دورگه ی طبیعی از سه گونه بسیار نزدیک به هم است- ذخیره ی دانه در گندم آلبومن است- روزنه ی آبی در انتهای برگ-

داودی: ساقه و ریشه ذخیره ای هستند- گیاه چند ساله ی علفی است.

نرگس زرد: ساقه ی زیرزمینی و ریشه گوشتی ذخیره ای دارند- تولید مثل رویشی با استفاده از ساقه ی تغییر شکل یافته (پیاز)- گیاه چند ساله ی علفی است-

زنبق: ساقه و ریشه ذخیره ای هستند- تولید مثل رویشی استفاده از ساقه ی تغییر شکل یافته (ریزوم)- گیاه چند ساله ی علفی- گیاه روز بلند

آگاو: گیاه علفی چند ساله که فقط یک بار گلدهی دارد.

پیاز خوراکی: تولید مثل رویشی با استفاده از ساقه ی تغییر شکل یافته (پیاز)- گیاهانی دوساله اند.

لاله: تولید مثل رویشی با استفاده از ساقه ی تغییر شکل یافته (پیاز)

غلات: از طریق دانه تکثیر می یابند.

حبوبات: از طریق دانه تکثیر می یابند.

سبزی: از طریق دانه تکثیر می یابند.

سیب زمینی: تولید مثل رویشی با استفاده از ساقه ی تغییر شکل یافته (غده)- تکثیر از طریق قطعه قطعه کردن و کشت بافت- روش هم جوشی الحاق پروتوپلاست ها برای ایجاد گیاهان دورگه سیب زمینی هم انجام می شود.

درختان میوه: یکی از روش های تکثیر رویشی پیوند زدن است که در درختان انجام می شود از روش کشت بافت برای تکثیر درختان میوه نیز استفاده می شود که از روش های بهسازی گیاهان محسوب می شود.

کاج و سرو و مرکبات: همیشه برگ سبز

Ø نارون افرا و مو گیاهان برگ ریز

Ø گل های سرخ دو رگه درخت بادام با روش پیوند زدن تکثیر می شوند.

Ø درختچه ها- انجیر و درختان زیستی با روش قطعه قطعه کردن تکثیر می شوند.

ارکیده: با روش فن کشت تکثیر می شود.

Ø گیاهان آپارتمانی: با روش فن کشت بافت تکثیر می شوند.

هویج: گیاه ۲ ساله است- رشد بین در بعضی از بخش های گیاهان علفی مانند ریشه ی هویج نیز دیده می شوند- با استفاده از هم جوشی پروتوپلاست ها برای ایجاد گیاهان دو رگه مانند هویج استفاده شده است.

آرابیدوپسیس: اولین گیاه که توالی یابی ژنوم شده است.

سنجاقک: حشرات اولیه که دارای ۲ جفت بال بودند. طول بال های سنجاقک ها بیش از یک متر بود.

انواع کلم: (از براسیکااو لراسه منشاء گرفته اند.)

Ø بروکلی

Ø بروکسل

Ø کلم برگ

Ø کلم گل

لاله عباسی: گوناگونی در جمعیت های گل لاله عباسی (جهش مهم ترین نقش در ایجاد تنوع در جمعیت را دارد.)

شبدر: نهان دانه- آمیزش ناهمسان پسند از گیاه شبدر توسط یک ژن چند آللی به نام ژن خود ناسازگار تنظیم می شود- از گیاهان تیره ی پروانه آن است که ریبوزوم (باکتری هتروتروف تثبیت کننده ی نیتروژن می تواند به طور همزیست روی غده های ریشه ی این گیاه زندگی کند و باعث غنی شدن خاک کشاورزی شوند)

برنج: تک لپه- وزن دانه برنج (صفات پیوسته یا کمی است).

سویا: مقدار پروتئین سویا (صفات پیوسته)

اطلسی: برای ایجاد گیاهان دورگ (هیبرید) اطلسی از روش هم جوشی (الحاق) پروتوپلاست استفاده شده.

بنت قنسول: گیاه روز کوتاه

گیاه جودوسر: مورد آزمایش و نت در بررسی اثر هورمون اکسین

خرس قطبی:

Ø مهره دار

Ø پستاندار

Ø پوشش سفید به او امکان می دهد که در محیط پوشیده از برف با موقعیت شکار کند و به بقای خود ادامه دهد (صفت تحت تأثیر محیط).

Ø قلب چهار حفره ای

Ø حفره ای

Ø دفع عمدتاً اوره

Ø تنفس با شش

Ø جمعیت تعادلی

فعالیت فصل ۵ در مورد توضیح طول بال در جمعیت پرندگان یک جزیره:

Ø در جمعیت هایی که انتخاب گسلنده در آنها عمل کرده است فراوانی میانگین بسیار کم و مد ها با میانگین ها تفاوت زیادی دارند پس میانگین به تنهایی بیانگر ویژگی جمعیت ها نمی باشند.

Ø در صورتی که میانگین صفتی بررسی شود و در طول زمان نمودار توزیع فراوانی به سمت راست میل می کند انتخاب از چه نوعی است؟ جهت دار

حلزون: در مثال کتاب حلزون نوار روشن (در علفزار) و نوار تیره (در جنگل)- شانس استتار دارند- انتخاب گسلنده در مورد آن ها روی داده- حرکت در آن ها کند است.

خروس: پرنده- عدد کروموزومی ۷۶+zz است.

سگ: پستاندار- عدد کروموزومی ۷۸ است- در مثال کتاب نشان داده

نخود فرنگی: عدد کروموزومی ۲n=14- در آزمایش مندل بررسی شده- گل کامل دارد- قدرت خود لقاحی و دگر لقاحی دارد- از نهان دانگان است- دارای هفت جفت صفت متقابل است- قدرت رویش سریع است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *