آموزش نكته‌هاي مبحث ميوز و رشد و نمو در قالب تست

|

-چند مورد از موارد زير ،جاي خالي را به درستي پر مي‌کنند؟

در سلولي که تقسيم ميوز يک را آغاز نموده است همواره….

الف.چهار سلول حاصل خواهد شد که دو به دو مشابه يکديگرند

ب.پس از پايان ميوز يک ،با افزايش رشته هاي دوک مواجه خواهيم شد

ج.در نهايت در کل مجموعه تقسيمي ،سه مرتبه سيتوکينز رخ خواهد داد

 د.شاهد تشکيل رشته هاي دوک بين سانتريولي در کنار پوشش هسته خواهيم بود

ه.در مورد تمام کروموزوم ها ،شاهد تتراد نخواهيم بود

۱)۱                          ۲)۲                       ۳)۳                            ۴)۴

 

به کلمه ي همواره توي متن سؤال خيلي توجه کنيد.

[membersonly]

درباره مورد الف: اگر سلول ابتدايي تخمک باشد آيا بازم لزومي هست که حتماً چهار سلول حاصل بشه؟طبق متن کتاب درسي خير ،چون نخستين گويچه قطبي مي‌تونه تقسيم بشه و يا نشه پس الزامي براي چهار تا سلول به وجود اومدن ،نيست.

گزينه ب :به مضاعف شدن سانتريول ها توي مرحله پروفاز دو اشاره مي‌کنه ،مي‌دونيم که سانتريول از رشته هاي دوک تشکيل شده ،چون طراح در مورد جانوري يا گياهي بودن سلول صحبتي نکرده پس نمي‌تونم با صراحت بگيم سلول ما سانتريول داشته.

مورد ج: مثل مورد الفه ،سه مرتبه سيتوکينز زماني اتفاق ميفته که تقسيم ميوز به طور کامل اتفاق بيفته و تقسيم تخمک ميتونه اين گزينه رو نقض کنه.

گزينه د خيلي غلط اندازه مخصوصاً وقتي که سلول هاي گياهي رو در نظر نگيريم ،پس اين گزينه در مورد سلول هاي جانوري درسته اما در مورد سلول هاي گياهي درست نيست البته با استثناي خزه و سرخس.

اما مورد ه درسته چرا که توي اسپرم سازي کروموزوم هاي جنسي همتايي ندارن که بخوان تتراد تشکيل بدن .

بقیه در ادامه مطلب

 

۲-در تخمک سازي …………. اسپرم سازي در…………… شاهد ……………خواهيم بود.

۱) همانند-تمام سلول هاي حاصل از ميوز يک-تقسيم ميوز دو

۲) همانند-تمام مراحل تقسيم ميوزي-تقسيم نابرابر سيتوپلاسم

۳) برخلاف-سلول نهايي حاصل از تقسيم-تغييرات ساختاري کمتري

۴) برخلاف-طول کل تقسيمات ميوزي-سلول نابالغ بيش‌تري

 

اول يه پيشنهاد دارم اگه شکل صفحه صدوچهل کتاب درسي براتون عين روز روشن نيست لطفا اين تست رو حل نکنيد چون به نظرم اهميت اصلي اين فصل به اين شکله.

توي گزينه الف سلول نخستين گويچه قطبي که حاصل ميوز يکه الزامي براي تقسيم ميوز دو براش وجود نداره پس اين گزينه اشتباهه.

در گزينه ب تقسيم نابرابر سيتوپلاسم توي تخمک سازي ديده ميشه پس اين گزينه هم نادرسته.

در گزينه ج سلول نهايي حاصل از تقسيم توي تخمک زايي ،تخمک تمايز نيافته است و توي اسپرم سازي ،اسپرم تمايز نيافته ست .طبق شکل و متن کتاب درسي اسپرم هاي تمايز نيافته از نظر شکل ظاهري تغييراتي ميکنند و داراي سر و تنه و دم ميشوند ولي نه توي شکل و نه توي متن اشاره اي به اينکه تخمک تمايزنيافته از نظر ظاهري چه تغييراتي ميکنه ،نکرده.شايد بگين صد در صد بي تغيير که نيست منم اينو قبول دارم ولي همونطور که ميدونين توي منبع کنکور يعني کتاب درسي اشاره ي واضحي به اين مورد نشده پس گزينه ج درسته.

در مورد گزينه د اگه جاي اسپرم سازي و تخمک سازي عوض بشه ،همه چي حل ميشه چون توي اسپرم سازي دو تا سلول نابالغ به وجود مياد ولي توي تخمک سازي يک سلول نابالغ ايجاد ميشه پس اين گزينه هم نادرسته.

 

 

۳-کدام گزينه صحيح است؟

۱) از تجزيه و تحليل کاريوتيپ جنين ميتوان به ناهنجاري هاي موجود در ساختار کروموزوم ها پي برد.

 ۲) مادران بالاي ۳۵ سال بايد ازمايش هاي تشخيص قبل از بارداري همچون کاريوتيپ را انجام داده باشند.

 ۳) گامت زايي و امکان ترکيب آن ها در بيشتر جانداران به منظور انجام فرايند توليد مثل به چشم مي‌خورد.

۴) در تخمک زايي سلول بزرگتر حاصل از ميوز دو با تقسيم خود ،گامت ماده يا تخمک را به وجود مي‌آورد.

کاريوتيپ ناهنجاري هاي موجود در تعداد کروموزوم ها رو نشون ميده نه ساختارشونو. آزمايش هاي تشخيصِ قبل از تولد نه قبل از بارداري ،اخه وقتي بارداري اي در کار نيست چيو ميخوان تشخيص بدن؟!

گزينه ج کاملا صحيحه عين جمله اول صفحه ۱۳۸ با اين تفاوت که به جاي قيد بسياري از جانداران ،بيشتر جانداران اومده که مشکلي نداره.

سلول بزرگتر حاصل از ميوز دو ،تقسيم نميشه بلکه با نمو خودش گامت ماده رو به وجود مياره.

 

 

۴-کدام يک از گزينه هاي زير جمله ي مقابل را به درستي کامل مي‌کند؟

تعداد……….در سلول هاي…………طي فرايند اسپرم زايي در سگ ……………از تعداد…………..مي باشد.

۱)جفت سانتريول ها-اسپرم نابالغ-بيشتر-سانتريول ها در گامت نر

۲)سانترومرها-اسپرم تمايزنيافته-کمتر-کروموزوم ها در گامت نر

۳)کروماتيدها-اسپرم نابالغ-بيشتر-کروموزوم ها در سلول زاينده

۴)کروموزوم ها-اسپرم تمايزنيافته-کمتر-کروماتيدها در اسپرم نابالغ

 

قبل از بررسي ،اين نکته رو بگم که سگ دو اِنش ،۷۸ هست پس اِنش ميشه۳۹در ضمن وقتي ميگيم دو ان مضاعف يعني ۷۸ کروموزوم ِ دو کروماتيدي ،وقتي ميگيم ان ِمضاعف يعني ۳۹ کروموزوم ِدو کروماتيدي و وقتي ميگيم ان ِتک يعني ۳۹ کروموزوم تک کروماتيدي.

حالا بررسي مي‌کنيم.

(توي گزينه الف) در اسپرم هاي نالغ دو جفت سانتريول وجود داره چون مي‌خوان ميوز دو رو شروع کنن ،توي گامت نر يا همون اسپرم نهايي هم دو تا سانتريول وجود داره پس اينا از نظر تعداد برابرن ،حتما توجه کردين که نکته ي اين گزينه فرق بين جفت و عدد بود.

(در گزينه ب)،اسپرم تمايزنيافته ان ِتکه يعني ۳۹کروموزوم تک کروماتيدي داره و ۳۹ تا سانترومر ،گامت نر هم ۳۹ تا کروموزوم داره پس با هم از نظر تعداد برابرن.

(در گزينه ج) ،اسپرم نابالغ ان ِمضاعف هست يعني ۳۹ تا کروموزوم دو کروماتيدي داره که ميشه۷۸تا کروماتيد ،سلول زاينده هم ۷۸ تا کروموزوم داره پس بازم از نظر تعداد برابر شدن.

اما (در گزينه دال) ،اسپرم تمايزنيافته ان تک هست يعني ۳۹ تا کروموزوم تک کروماتيدي داره ولي اسپرم نابالغ ان مضاعف هست يعني ۳۹ تا کروموزوم دو کروماتيدي داره که ميشه ۷۸ تا کروماتيد.

بنابراين گزينه دال ،درسته.صادقانه ميگم طرح اين تست و جواب نوشتن واسش نيم ساعت طول کشيد پس اگه تسلط فوق العاده اي روي اين مطلب ندارين انتظار نداشته باشين که به سرعت بتونين بهش جواب بدين ،در ضمن خودتونم اين مثالو در مورد مگس سرکه و انسان و موجودات ديگه حل کنين تا سرعتتون بيشتر بشه.

 

 

۵-چند مورد از موارد زير صحيح است؟

الف.توليد مثل غيرجنسي در برخي از يوکاريوت ها هم‌چون پروکاريوت ها ديده مي‌شود.

ب.يکي از روش هاي توليد مثل در اغلب جلبک ها ،قطعه قطعه شدن است

ج.افراد مبتلا به نشانگان داون ،به سطوح متفاوتي از عقب ماندگي هاي جسمي دچار مي‌شوند

د.در مرحله پروفاز يک ،کروموزوم ها فشرده ،قابل رويت و مضاعف مي‌شوند.

ه.براي تشکيل زنبور ماده ،تقسيم ميوز فقط در يکي از والدها نياز است.

۱)۱                          ۲)۲                       ۳)۳                            ۴)۴

 

بررسي مي‌کنيم

(در گزينه الف) قيدو اشتباه اورده بسياري از يوکاريوت ها نه برخياشون.

(گزينه ب) هم قيدو اشتباه اورده گروهي يا برخي از جلبک ها نه اغلبشون

(در گزينه ج) ،سطوح متفاوتي از عقب ماندگي هاي ذهني رو نشون ميدن نه جسمي.

(در گزينه دال) ،کلمه ي مضاعف اين گزينه رو نادرست کرده چون مضاعف شدن قبل از شروع ميوز رخ ميده.

اما (گزينه ه) درسته چون کتاب درسي گفته زنبورهاي ماده ديپلوئيد هستن و از لقاح تخمک ملکه با اسپرم به وجود ميان ،ملکه خودش دو اِنه پس براي تشکيل تخمک ميوز انجام ميده اما زنبور نر اِنه پس ديگه نمي‌تونه ميوز انجام بده بنابراين ميوز فقط در والد ماده رخ ميده.

شايد بگين اين نکته تو کتاب نيست ولي مي‌بينين که با يه استدلال منطقي مي‌شه از متن کتاب اينمفهوم رو استخراج کرد.

 

 ۶-چند مورد از موارد زير درست است؟

الف.معمولا اگر تعداد اسپرم هاي سالم موجود در هر انزال از ۲۰ ميليون کمتر باشد ،فرد عقيم است.

ب.در هنگام خروج اسپرم ،ماهيچه هاي صاف ديواره ميزراه منقبض شده و باعث تسهيل حرکت اسپرم ها مي‌شوند
ج.اسپرم هاي ۲۳ کروموزومي نتيجه ميوز بسياري از سلول هاي ديواره لوله هاي اسپرم ساز مي باشند.

د. نقش پروستات خنثي کردن مواد اسيدي موجود در دستگاه تناسلي جنس ماده مي‌باشد

ه.در هنگام قاعدگي ،شاهد ريزش ديواره رحم و تخريب مويرگ هاي خوني خواهيم بود.

۱)۱                          ۲)۲                       ۳)۳                            ۴)۴

 

در (گزينه الف) ،بايد مي‌گفت اگه تعداد اسپرم هاي سالم موجود در هر ميلي ليتر کمتر از بيست ميليون باشد فرد عقيم است ،نه در هر انزال.

(درگزينه ب) ،ماهيچه هاي ميزراه انقباضي ندارند بلکه ماهيچه هاي

صاف (اطراف)ميزراه منقبض مي‌شوند.

(در گزينه ج) ،بعضي از سلول هاي ديواره لوله هاي اسپرم ساز ميوز انجام ميدن نه بسياريشون ،اين مورد در سراسري۹۱ خارج از کشور هم اومده بود.

(گزينه دال) درسته ،چرا که کتاب درسي گفته مايع پروستات به خنثي کردن مواد اسيدي موجود در مسير اسپرم تا رسيدن به گامت ماده کمک مي‌کند خب موقعي که اسپرم مي‌خواد به گامت ماده برسه بايد از دستگاه تناسلي ماده هم عبور کنه و در همين موقع پروستات مي‌تونه اين نقش‌شو ايفا کنه.

در (گزينه ه) ،در قاعدگي ،مويرگ پاره نمي‌شه بلکه رگ ها پاره ميشن اين يه نکته ي خوبيه که فکر کنم احتمال سوال اومدنش خيلي بالا باشه.

[/membersonly]

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *